Trafikksikkerhetsplan for Kristiansund kommune 2019-2022 – offentlig ettersyn

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester har i møte den 29. november 2018 vedtatt at høringsutkast til «Trafikksikkerhetsplan for Kristiansund kommune 2019-2022» skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Planen legges til grunn for Kristiansund kommunes trafikksikkerhetsarbeid i perioden 2019-2022.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn på servicetorget (Vågeveien 4), hos kommunalteknikk (Dalabergan 4B) og på kommunens internettside; her nedenfor:

Trafikksikkerhetsplan for Kristiansund kommune 2019-2023 - Offentlig høring

Vedlegg – innmeldte innspill til utrygghetspunkt- og strekninger

Uttalelser og merknader til planen sendes Kristiansund kommune ved postmottak@kristiansund.kommune.no.

Frist for tilbakemelding settes til mandag 11 mars 2019.