Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2019-2030

Kristiansund kommune skal revidere arealdelen til sin kommuneplan. Det varsles derfor oppstart av dette arbeidet, i henhold til pbl. § 11-12.

Innspill til kommuneplanens arealdel må sendes innen 22. mars 2019 til

Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund,

eller til postmottak@kristiansund.kommune.no

 

Vi ber om at innspill sendes inn med følgende oppsett:

Område Kartutsnitt Dagens planstatus og bruk Foreslått endring i korte trekk Avsender
Enkel beskrivelse, gårds- og bruksnr. og ca. størrelse på det aktuelle arealet.   Hva er formålet i dagens kommuneplan, og hva brukes arealet til i dag?    

 

Dersom du ønsker å beskrive mer enn det er hensiktsmessig å legge inn i skjemaet, eller ønsker å ta med flere bilder, tegninger etc. kan du skrive en fyldigere tekst under eller ta med vedlegg.

 

Spørsmål kan rettes til Christanse Reitan Yttervik på epost christanse.reitan.yttervik@kristiansund.kommune.no eller telefon 71 57 40 44.

 

Forslag til planprogram ligger ute på høring til 17. februar. Klikk her for å lese mer om forslag til planprogram.

Det er laget en egen informasjonsside for prosessen med ny kommuneplan. Klikk her for å komme til informasjonssiden.