Skjema

Her finner du en oversikt over søknadsskjema. Vi jobber med å fulldigitalisere våre skjema. Flere kan søkes elektronisk, mens noen er fortsatt manuelle. 

 
Bolig og sosiale tjenester
Startlån søknadskjema (husbanken)
Flyttemelding til folkeregisteret
Bostøtteskjema
Kommunal bolig - søknad om ekstra nøkkel
 
Barnehage
Søk om barnehageplass
Søknad om endring/overføring av barnehageplass
Oppsigelse av barnehageplass
Redusert foreldrebetaling
 
Brannvern, idsted og feiing
Oppbevaring av brannfarlig vare, LPG, eksplosive varer
Melding om overnatting
Melding om bålbrenning
Melding om montering av ildsted
Brannvernkurs-bestilling
Bekymringsmelding om brannsikkerhet
Fremdriftsplan ved avvik på boligtilsyn
 
Skole og utdanning
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endre og utmelding
Innskriving/innmelding skole
Søknadskjema kulturskolen
Søknad om fri fra undervisning
Søknad til grunnskoleopplæring (voksenopplæring)
 
Søk på stilling
Søk på stilling i Kristiansund kommune
 
Plan, bygg og eiendom
Byggeblanketter
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Anmodning om forhåndskonferanse

 

Vann, avløp, avfall, gjenvinning, vei trafikk og park
Søknad om dispensasjon til gjenfylling av nedgravd oljetank
Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
Registrering av fettutskiller
Fettutskiller - årsrapport
Søknad om trefelling 
Trefelling - Ansvarsavtale
Oljeutskillere - oppfølging
Oljeutskilleranlegg - årsrapport
Sanitæranlegg - avløp / utslipp spredt bebyggelse
Tilstandskontroll av nedgravd oljetank

 

Kultur og fritid
Kulturmidler til generelle kulturformål, ungdomsformål, sang og musikk
Søknad om kulturmidler til idrettslag
Søknadskjema kulturskolen
Søknad om treningstider - idrettsanlegg
Utendørs arrangement
Utenlandsk kultur møter norsk kultur
 
Helse og omsorg

 

Parkering
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 
Legeerklæringsskjema for søknad om pakeringstillatelse for forflytningshemmede

 

Skatt, økonomi og innkjøp
KID nummer generator
Startlån - husbanken
 
Næring
Omsetningsoppgave for alkohol
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Salgsbevilling for alkohol
Næringsfond - regionalforvaltning

 

Politikk og administrasjon
Høringsuttalelse
Påmelding valgmedarbeider
Innsynsbegjæring
Forespørsel om borgerlig vielse