Kristiansund kommune fikk medhold i retten

Nordmøre tingrett har gitt Kristiansund kommune medhold i en arbeidsrettssak som en av de ansatte hadde anlagt mot kommunen. Påstander om trakassering og uaktsomhet ble blankt avvist etter en grundig prosess i tingretten. Dommen som nå foreligger, frikjenner kommunen på alle punkter.

Klikk for stort bilde

- Vi er glade for at dommen er så klar, sier rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund kommune.

Som arbeidsgiver er vi opptatt av å ivareta arbeidsmiljømessige belastninger for alle ansatte, noe som gjelder både NN (saksøker red. anmerk.) og andre kommunalt ansatte i denne saken. Samtidig er en rettslig prøving av våre rutiner verdifull for meg som Rådmann for å få innsikt i om vi trenger å endre noen prosesser for å ivareta våre ansatte på en enda bedre måte. Ingen arbeidsgiver ønsker å møte sine ansatte i retten, men når dette en sjelden gang skjer, er det godt å få bekreftet at vi har forsvarlige prosesser for å ivareta våre arbeidsmiljømessige plikter, sier han.

Trakassering og uaktsomhet

Kommunen var saksøkt for trakassering og uaktsomhet. Saksøkeren hadde lagt ned påstand om erstatning for belastningen som var påført.

- Etter en vurdering av alle de involvertes opptreden og håndtering av saken, kan ikke retten ut fra en objektiv norm se at det enkeltvis eller samlet har funnet sted adferd med den hensikt eller virkning å krenke NNs verdighet, skriver tingrettsdommer Frederik Meringen i sin oppsummering.

Videre står det i dommen: Det er under enhver omstendighet ikke bevismessig grunnlag for å kunne slå fast at en eller flere ansatte i kommunen har begått skadevoldende handlinger, eller for øvrig opptrådt på en slik måte at det etter en samlet vurderingen kan føre til et erstatningsansvar. Det foreligger således ikke ansvarsgrunnlag, hverken i form av uaktsomhet eller grov uaktsomhet.

Kritikk på ett punkt

Kristiansund kommune har fått kritikk på ett punkt, og det handler om en skriftlig tilbakemelding på konklusjonen av en faktaundersøkelse:

- Retten mener at personalsjefens endelige beslutning med fordel kunne vært gitt NN skriftlig. Det ville etter rettens syn gitt den endelige beslutning notoritet og kunne gitt NN ro og trygghet.

Personalsjef Synnøve Tangen sier at dette er en rutine som er på plass og som nå er en del av ordinær saksbehandling.

- Saksbehandlingen og dens konklusjoner bygger på dokumenterbar informasjon. Partene har partsinnsyn i sakens dokumenter. Konklusjonen etter gjennomført faktaundersøkelse overbringes berørte parter både muntlig og skriftlig, sier Tangen.

Gode rutiner

I tråd med arbeidsmiljøloven og forskriften om internkontroll har Kristiansund kommune utviklet egne interne prosedyrer og retningslinjer i forhold til å forebygge og håndtere krevende personalsaker, konflikter og varsling, sist vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 27.04.2017.

Kristiansund kommune bruker faktaundersøkelse der det foreligger påstand eller mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven eller interne føringer. Metoden er i tråd med arbeidsmiljøloven og sentrale juridiske saksbehandlingsregler. Metoden har vært på høring hos partene i arbeidslivet og har mottatt positiv respons fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Faktaundersøkelse anbefales av Arbeidstilsynet.

Krevende sak

Saken har vært en belastning for kommunen, men har samtidig også ført til at alle rutiner har blitt gjennomgått. Saken har også tatt tid, og det er stor lettelse at en dom nå foreligger.

- Dette er en grundig dom fra Nordmøre tingrett og den er enstemmig, sier advokat Kjetil Wedervang Mathiesen i Kristiansund kommune. Dommen er også klar og viser at vilkårene for å kunne kreve erstatning ikke er oppfylt. Den viser at det regelverket vi bruker er forsvarlig. De metodene vi bruker i personalsaker er innenfor arbeidsgivers styringsrett, som alle ansatte i Kristiansund kommune har forpliktet seg til å arbeide etter, sier Wedervang Mathiesen.