Opera- og kulturhus: Nedskalert søknad sendt

Søknad om nytt opera- og kulturhus i Kristiansund er oversendt Kulturdepartementet. Prosjektet er tatt ned i henhold til bestillingen fra departementet.

Klikk for stort bilde

Både kultursjef Eigunn Stav Sætre og eiendomssjef Roald Røsand er svært godt fornøyd med resultatet.

- Det har vært en krevende og intensiv prosess, men vi opplever at samtlige aktører i prosjektet har gått inn i arbeidet med stor innsatsvilje og bidratt til å finne gode løsninger som ivaretar innhold og funksjonalitet i bygget, samtidig som vi har kutta nesten 5 000 m2, sier Eigunn.

I forbindelse med Kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2019, fikk Kristiansund kommune tildelt kr. 5 mill. for revidering av prosjektet Nytt opera- og kulturhus i Kristiansund.  
I omtalen av prosjektet står det på s. 65-66: «Kristiansund kommune har søkt om statlig tilskudd på 234 mill. kroner til nytt opera- og kulturhus. Prosjektet anses å være for omfattende og bør nedskaleres. Det foreslås derfor et engangstilskudd til Kristiansund kommune for å kunne utarbeide et revidert prosjekt og ny søknad før det tas endelig stilling til statlig medvirkning. Det legges til grunn at en eventuell statlig medvirkning med investeringstilskudd vil ha en øvre ramme på 150 mill. kroner, hvorav 100 mill. kroner knyttes til lokaler for Operaen i Kristiansund og 50 mill. kroner til lokaler for Nordmøre museum.»

Med dette som bakgrunn har Kristiansund kommunes prosjektgruppe, sammen med arkitekter, konsulenter og aktørene i prosjektet gjort en mulighetsstudie rundt nedskaleringen med fokus på å opprettholde kvalitet, funksjonalitet og tilstrekkelig areal for aktørene i bygget. 

I oppstarten av denne fasen gjorde prosjektgruppen noen grunnleggende vurderinger rundt muligheten for nedskalering. For å kunne oppnå tilstrekkelig effekt måtte vi først og fremst se på to momenter; kvalitet og kvadratmeter. I et slikt formålsbygg med spesielle funksjonsbehov er det viktig å ikke gå på akkord med kvaliteten og funksjonaliteten i rommene. Med det som utgangspunkt la vi noen premisser før vi igangsatte nedskaleringen; 
Operaens hovedsal/-scene opprettholdes
Museets magasin og utstillingslokaler opprettholdes 
Nedskaleringen bør forholde seg til kvadratmeter, ikke kvalitet i de gjenværende arealene
Sambruk av rom og funksjoner optimaliseres

Deretter startet vi gjennomgangen av det opprinnelige forprosjektet på 14 638 m² til en totalkostnad på kr. 867 584 000,-. Målsetningen med mulighetsstudien var å avklare om vi kunne nedskalere tilstrekkelig uten å kompromisse på nødvendig funksjonalitet og kvalitet i bygget, da med sikte på en totalkostnad på kr. 690 mill., hvorav bidrag fra stat og fylkeskommune kom på maksimalt kr. 150 mill. hver.
Klikk for stort bilde