Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøutvalget i Kristiansund kommune har vedtatt at 28.april er dagen vi markerer sikkerhet og helse ekstra hos oss.

Trepartssamarbeidet i Kristiansund kommune her representert av arbeidsgiver ved kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, sammen med tillitsvalgtsapparatet ved hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Kjerstin A Bjerkås,  hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Målfrid B Mork og hovedverneombud Anja A Stafsnes. - Klikk for stort bildeTrepartssamarbeidet i Kristiansund kommune her representert av arbeidsgiver ved kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, sammen med tillitsvalgtsapparatet ved hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Kjerstin A Bjerkås, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Målfrid B Mork og hovedverneombud Anja A Stafsnes. Ingunn Strand  

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Torsdag 28. april er Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Denne dagen knytter seg til FN’s bærekraftmål nummer 8 "Anstendig arbeid og økonomisk vekst". Den internasjonale arbeidsorganisasjonen var FN’s første særorganisasjon, og de har markert verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen siden 2003.

HMS - dag i vår organisasjon

Arbeidsmiljøutvalget i Kristiansund kommune har vedtatt denne dagen som HMS-dag for organisasjonen. Over tid har vi sett at enkelte enheter kan ha utfordringer med å gjennomføre markeringer av dagen på den eksakte dato, og det er derfor åpnet opp for at man kan flytte på tidspunktet på bakgrunn av driftsmessige årsaker. Dagen står likevel fast som vedtatt HMS-dag.

Ulike tema i de forskjellige enheter

I vår organisasjon får enheten selv velge hvilke tema som er viktig å benytte HMS-dagen til å sette søkelys på. Behovene er ulike, og nytteverdien av en slik dag ligger i å tilpasse innholdet til behovet i det aktuelle arbeidsmiljøet. Vi skal likevel se nærmere på hvilket fokus Den internasjonale arbeidsorganisasjonen har satt for dagen, og hvordan dette kan sees i sammenheng med hvordan vi har det i vår organisasjon.

Årets tema for denne dagen

Tema for Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 2022 er "Deltagelse og dialog som verktøy for å etablere en positiv kultur for sikkerhet og helse". Den internasjonale arbeidsorganisasjonen løfter frem erfaringer arbeidslivet har gjort seg med to- og trepartssamarbeid gjennom pandemien, og hvordan et godt samarbeid legger et grunnlag for en positiv HMS-kultur.

Lovverk og dialog

Lov og avtaler stiller krav om informasjon, dialog/samhandling og drøfting. Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av lov og avtaler blir overholdt. Ansatte har en rett og en plikt i å medvirke til at så skjer.

Vi er kjent med utsagn som "to hoder tenker bedre enn ett", men må samtidig erkjenne at det er menneskelig å ønske å få det som vi vil. Dette skaper et behov for å jobbe mot en tro på at vi ved å delta aktivt i dialoger hvor vi veksler på å være aktivt pratende og lyttende bedre kommer frem til de gode løsningene. I en stor organisasjon må de signaler som sendes ut fra samarbeidet på overordnet nivå være tydelig.

Fokus på verdien av hva et godt samarbeid kan føre med seg

I Kristiansund kommune har det over tid blitt satt søkelys på samarbeid. Dette fokuset omhandler ikke bare innholdet i sakene vi samarbeider om, men også måten vi står i møte med hverandre på i dialogen. Det overordnede partssamarbeidet arbeider for at denne måten å møte samarbeidet på skal spre seg i organisasjonen, og at det kan gjøre oss stadig mer nysgjerrige på verdien av hva et godt samarbeid fører med seg. Når vi kikker ut i organisasjonen opplever vi at vi holder stødig kurs i riktig retning.

HMS-system og internkontroll gir gode forutsetninger for å lykkes

Vår kommune ligger godt i front med vårt HMS-system. HMS-grupper, gode rutiner som ligger tilgjengelig for arbeidstaker i internkontrollsystemet og løpende fokus på våre ulike roller gjør at vi har alle forutsetninger for å lykkes innen det som i år er tema for Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Samtidig er vi bevisst på at dette krever kontinuerlig arbeid og innsats, og den innsatsen er vi motivert for å legge ned.

Vi ønsker hele organisasjonen lykke til med markering av dagen, og ser frem til å fortsette det viktige arbeidet for et utviklende og godt samarbeid hvor alle erfarer at de kan delta aktivt med sin stemme.

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)