Satsningsområder

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER- REALFAG OG UNDRING

Barnehagen jobber ut ifra alle fagområdene. Mange fagområder vil være synlig hver eneste dag i barnehagen, mens andre er mer fremtredende i perioder. Fagområdene flettes inn i satsningsområdene.

Kristiansund er en realfagskommune. Realfagskommuner er en sentral del av den nasjonale realfagsstrategien «Tett på». Tett på realfag er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag i barnehagen og grunnopplæringen, og den gjelder fra 2015 til 2019. Kommunene som er med, jobber helhetlig med realfagene fra barnehage og ut grunnskolen. Målet er at barn og unge skal bli mer interessert i og nysgjerrige på fagene naturfag og matematikk.

I tråd med kommunens satsning, velger vi dette driftsåret å fortsette vår satsning og arbeid med realfag og undring. Barnehagebarn og forskere bruker samme metode- de starter med undring, lager hypotese, gjør sine undersøkelser og konkluderer.

Vi har utarbeidet en plan for hvordan vi som veiledende, støttende og undrende voksne skal bidra til et inkluderende, engasjert og kreativt arbeid med realfag og undring:

Hvordan kan vi jobbe med realfag og undring med tanke om at vi skal være inkluderende?

 • Vi tar alle barn på alvor. Og aktivitetene er tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. Utgangspunktet for aktivitetene er barns interesser.
 • Vi er opptatt av å skape tillit og gode relasjoner, for igjen å skape et godt lek- og læringsmiljø.
 • Vi ønsker å jobbe i mindre grupper, slik at alle barn lettere får mulighet til aktiv deltakelse.
 • Foreldre får innsyn/blir inkludert i vårt arbeid med satsningsområdene gjennom blant annet månedsplaner, månedsposter, bildedokumentering og daglige samtaler i hente-bringe-situasjoner.
 • Alle medarbeidere skal inkluderes i arbeidet med planlegging, gjennomføring og evaluering. Dette gjennom blant annet personalmøter, kurs og avdelingsmøter. Vi bruker hverandres kunnskap, evner og erfaringer for å videreutvikle oss selv og hvordan vi jobber.
 • Vi inkluderer skolen ved å informere om hva vi jobber med og hvordan.

Hvordan kan vi jobbe med realfag og undring med tanke om at vi skal være engasjerende?

 • Vi tar alle barns engasjement, interesser og undring på alvor.
 • Vi viser engasjement overfor barna ved å oppmuntre, støtte, veilede og rose dem.
 • Vi legger vekt på at alle medarbeidere skal ha eierskap til arbeidet, for lettere å skape engasjement, glede, nysgjerrighet, tilstedeværelse og evne til å undre seg sammen med barna.
 • Vi stiller spørsmål som medvirker til undring og læring.
 • Vi viser engasjement for barnehagens planer, følger dem og holder ord.
 • Vi legger opp til aktiviteter som hverken er for lette eller for vanskelige, slik at barna har mulighet til utvikling (flytsonen). 

Hvordan kan vi jobbe med realfag og undring med tanke om at vi skal være kreative?

 • Vi legger til rette for at barna skal ha tid og rom for nysgjerrighet, undring og kreativ lek.
 • Vi hjelper hverandre og barna med å finne gode løsninger.
 • Vi oppmuntrer barn og voksne til å respektere hverandres løsninger og forslag- ingen forslag er dumme eller feil.
 • Vi finner inspirasjon fra ulike kilder og fra hverandre.
 • Vi er ikke redde for å prøve nye aktiviteter og metoder.