Endelig vedtak av Kommuneplanens arealdel 2020-2032, K-201801

Bystyret vedtok i møte 07.09.23, sak 74/23, Kommuneplanens arealdel 2020-2032 K-201801.

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angir hovedtrekkene i hvordan byens arealer skal disponeres.

Arealdelen gir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas. Den er bindende for påfølgende planer og byggetiltak.

Det gjenstår uavklart innsigelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal til byggegrense mot sjø på ett sted. Kommuneplanen er vedtatt med rettsvirkning med unntak av for dette innsigelsespunktet. Se vedlegg 11 for beskrivelse av hvor dette gjelder.

Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, kopi av saksframlegg og saksprotokoll, samt andre sentrale dokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under.

Det er etter bystyrets behandling foretatt en redaksjonell endring av bestemmelsenes §23.1. I tabell i bestemmelsen hadde Forretning ved en feil blitt utelatt for feltet KBA14 (kombinert bebyggelse og anlegg på Hagelin). Dette er nå rettet.

Ta kontakt med saksbehandler dersom det skulle være noen spørsmål vedrørende saken. Send e-post til christanse.yttervik@kristiansund.kommune.no eller ring på tlf. 71573886.

Saksdokumenter

Saksfremlegg sluttbehandling - Kommuneplanens arealdel 2020-2032 (PDF, 142 kB)

Protokoll (PDF, 2 MB)

Plankart Kommuneplanens arealdel 2020-2032 (PDF, 7 MB)

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2020-2032 (PDF, 535 kB)

Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 2020-2032 (PDF, 2 MB)

Temaplan A - Soneinndelingskart A0, datert 30.08.21 (PDF, 4 MB)

Temaplan B - Faresoner A0 (PDF, 11 MB)

Temaplan C - Støy A0, datert 30.08.21 (PDF, 4 MB)

Temaplan D - Hovedplan for sykkel, datert 06.08.20 (PDF, 8 MB)

Temaplan E - Restriksjonsplan Kristiansund lufthavn Kvernberget, datert 06.08.20 (PDF, 5 MB)

Temaplan F - Hensyns- og båndleggingssoner kultur og natur (PDF, 7 MB)

Vedlegg 1 - Konsekvensutredning områdevis (PDF, 8 MB)

Vedlegg 2 - ROS - Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 13.04.23 (PDF, 5 MB)

Vedlegg 3 - Arealregnskap for Kommuneplanens arealdel 2020-2032 (PDF, 251 kB)

Vedlegg 4 - Arealstrategi - Kristiansund mot 2050, vedtatt 14.11.19 (PDF, 6 MB)

Vedlegg 5 - Planprogram KPA 2019-2030 - vedtatt i bystyret 09.04.19 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 - Boligpotensiale nytt planforslag per mars 22 (PDF, 6 MB)

Vedlegg 7 - Merknadsmatrise publikum 3. gangs høring og offentlig ettersyn (PDF, 316 kB)

Vedlegg 8 - Merknadsmatrise sektormyndigheter 3. gangs høring (PDF, 198 kB)

Vedlegg 9 - Samlet innkomne merknader publikum 3. gangs høring (PDF, 17 MB)

Vedlegg 10 - Samlet innkomne merknader sektormyndigheter 3. gangs høring-sammenslått (PDF, 2 MB)

Vedlegg 11 - Forbudsgrense sjø (PDF, 4 MB)

Vedlegg 12 - Vurdering kantsone vassdrag (PDF, 1010 kB)

Vedlegg 14 - Merknadsmatrise innkomne merknader 2. gangs høring, publikum (PDF, 478 kB)

Vedlegg 15 - Merknadsmatrise innkomne merknader 2. gangs høring, sektormyndigheter (PDF, 327 kB)

Vedlegg 16 - Merknadsmatrise publikum 1. gangs høring (PDF, 706 kB)

Vedlegg 17 - Merknadsmatrise sektormyndigheter 1. gangs høring og offentlig ettersyn (PDF, 180 kB)

Vedlegg 18 - Merknadsmatrise publikum ved varsel om oppstart (PDF, 404 kB)

Vedlegg 19 - Merknadsmatrise sektormyndigheter ved varsel om oppstart (PDF, 188 kB)