Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningslovens §11 for Kristiansund kommune – Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtok i møte 01.2.2018 i sak 18/420 at høringsutkast til “Forskrift for gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsloven §11 for Kristiansund kommune” skal legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag til Forskrift for gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsloven §11 gir nærmere regler om gjennomføring av gebyrvedtak og innkreving av gebyrer for tilsyn og kontroll over. 

Forslaget til forskrift er lagt ut til offentlig ettersyn på bibliotek, Servicekontoret (Vågeveien 4), Byingeniørens kontor på Hagelin og på kommunens internettside (www.kristiansund.no).

Uttalelser og merknader til forskriften sendes til Kristiansund kommune v/Byingeniøren, Dalabergen 4B 6511 Kristiansund N.

Frist for tilbakemelding settes til lordag 16. juni 2018.

 

Forslag til forskrift finner du her: