Forslag til planstrategi og planprogram kommuneplanens samfunnsdel, høring og offentlig ettersyn.

Kristiansund formannskap vedtok den 22.08.2023 (sak 54/23) å legge ut forslag til planstrategi 2024–2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036 på høring, se plan- og bygningsloven §§ 4-1, 10-1, 11-12 og 11-13.

Last ned planstrategien og planprogrammet (pdf). (PDF, 2 MB)

Merknader og innspill sendes innen 6. oktober 2023 til postmottak@kristiansund.kommune.no eller med post til Kristiansund kommune, postboks 178, 6501 Kristiansund.

Nytt bystyre skal i løpet av det første året legge frem forslag til kommunal planstrategi. Det skal avklare hvilke planbehov kommunen har i kommende kommuneplanperiode, og det videre planarbeidet legges opp på bakgrunn av planstrategien. Planstrategien følger valgperioden.

 En oppdatert og retningsgivende samfunnsplanlegging er nødvendig for å kunne ta kommunen gjennom de store utfordringene vi står overfor. Planstrategien vurderer hvilke planer som skal utarbeides og revideres. Den drøfter også hvordan man vil ta med utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Bystyret skal også ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres.

Dette er tredje kommunestyreperiode at Nordmørskommunene samarbeider om plangrunnlag, planstrategi og revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. I dokumentet er kapittel 1–4 kommunal planstrategi for Nordmøre og fra kapittel 5 er den kommunespesifikke delen for Kristiansund.

Samarbeidet koordineres gjennom Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (Nordmøre IPR) og Nordmøre IPR sin egen ansatte samfunnsplanlegger. Kommunedirektørkollegiet er styringsgruppe og pådriver for arbeidet. Ordførerne, som utgjør Nordmøre IPR, er tett på og gir styringssignaler underveis og forankrer arbeidet i egen kommune.