Høring av plan for smart plasthåndtering 2022-2025 Kristiansund

Kommunen spiller en viktig rolle som planmyndighet, lovforvalter, innkjøper, grunneier, driftsansvarlig og forurensningsmyndighet.

Kommunen som samfunnsaktør har virkemidler til å legge til rette for å redusere plastbruk i samfunnet, hindre forsøpling og endre holdning og øke bevissthet blant innbyggerne.

Planen består av tiltak for:

• å redusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler i Kristiansund kommune

• å hindre at plast ender opp i naturen og i havet

• å redusere mengden av plast på avveie i naturen og i havet

• å øke kunnskapen og oppmerksomheten rundt plast som en miljøutfordring.

Plan for smart plasthåndtering er tiltaksrettet også for å hindre spredning av mikroplast. Det er fokusert på lokale tiltak som vil bidra til å begrense tilførsel av plast og mikroplast til naturen. Noen av tiltakene er tiltak som vil øke kunnskapsgrunnlaget om innhold av mikroplast i naturen. Det betyr at du kan komme med synspunkter til saken.

Vedtaket

Forslaget ble behandlet av Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester 08. september 2022, sak 18/22 det ble fattet følgende vedtak:

«Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester vedtar at plan for smart plasthåndtering i Kristiansund legges ut til høring i 6 uker. Planen sendes til nabokommuner for innspill eller bruk ved behov..»

Dokumenter i saken

Forslaget til planen finner du i sak 22/02915. Du kan også se forslaget/dokumentene på Servicetorget i Vågeveien 4. I tillegg finner du selve planen som link Plan for smart plasthandtering 2022-2024 (PDF, 646 kB)
Høringsfrist: 13. november 2022.
Forslaget kunngjøres med melding i Tidens Krav og på kommunens hjemmeside. Høringsfristen er søndag 13. november 2022.

Har du innspill til forslaget?

Innspill til forslaget sendes til e-post postmottak@kristiansund.kommune.no