Høring av planprogram for kommuneplanens arealdel 2019-2030

Det skal utarbeides ny arealdel til kommuneplanen for Kristiansund kommune. I møte 13. desember vedtok Plan- og bygningsrådet å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram, samt saksfremlegg fra behandlingen i Plan- og bygningsrådet, kan leses her: lenke til saksdokumenter.

Planprogrammet angir hvordan planprosessen er tenkt utført. Her beskrives formålet med planen, hvilke utredninger som skal gjøres og hvordan arbeidet skal organiseres med fremdrift og involvering.

Merknader/uttalelser til forslaget til planprogram må sendes innen 17.02.2019 til:

Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund,

eller til postmottak@kristiansund.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Christanse Reitan Yttervik på epost christanse.reitan.yttervik@kristiansund.kommune.no