Høring - kommunedelplan for sentrum

Sentrumsplan illustrasjonForslag til ny sentrumsplan for Kristiansund (kommunedelplan) ble i plan- og bygningsrådet 29. juni 2017 vedtatt utlagt til offentlig ettersyn.

Forslaget omfatter plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensvurderinger.

Sentrumsplanen er en arealplan på overordnet nivå, og skal angi handlingsrommet for alle plan- og byggetiltak i sentrum.

 Høringsfristen settes til 29. september 2017. 

Vedtak i plan- og bygningsrådet 29/6 2017:

Plan- og bygningsrådet vedtar i samsvar med pbl § 11-5 at forslag til kommunedelplan for Kristiansund sentrum legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.


Plan- og bygningsrådet er opptatt av at Sentrumsplanen skal medvirke til å realisere følgende beskrivelse som er nedfelt i bystyrets høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel;
«I Kristiansund ønsker vi en tett bosetting i et dynamisk sentrum der mennesker i alle aldre kan bo og leve sammen. Kommunen har derfor fremmet ønske om og vært positiv til etablering av nye boligkomplekser og leiligheter med livsløpsstandard der parkering, heis og nærhet til byens mange fasiliteter og tjenester dominere utformingen. Vi har også vært positive og imøtekommet nye initiativer og etableringer både i sentrum og i andre deler av byen»


Plan- og bygningsrådet er usikker på om høringsutkastet til ny sentrumsplan i tilstrekkelig grad medvirker til å realisere den «sentrumsutviklingen» som kommuneplanens samfunnsdel beskriver.
Høringsinstansene bes derfor i særlig grad om å fokusere på forhold som hindrer den ønskede sentrumsutvikling og på eventuelle tydeligere tiltak og bestemmelser som kan bidra til en fremtidsrettet sentrumsutvikling.

 

Her er lenke til dokumentene:

Planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 5 MB)

Planbestemmelser (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Saksframlegg og vedtak i plan- og bygningsrådet 29/6 2017 (PDF, 564 kB)

Utgangspunktet for planarbeidet ble lagt i bystyrets vedtak i 2013 om planprogram for sentrumsplanleggingen: Planprogrammet fra 2013 (PDF, 3 MB) 

 

Alle saksdokumenter tilhørende sentrumsplanen (oppdateres fortløpende) kan leses i kommunens arkiv her: 

Arkivsak Sentrumsplan - kommuneplan for Kristiansund sentrum

 

Planforslaget

Planforslaget består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensvurdering av nye tiltak.

Planbeskrivelsen er delt inn i flere kapitler. Først i kapittel 5 kommer omtalen av forslagene som ligger inne i planen. I kapittel 6 kommer en vurdering av konsekvensene av planforslaget, og i kapittel 7 gis en omtale av forventede virkinger av gjennomføring av planforslaget. Alt dette er forklaringer til selve plankartet og bestemmelsene, som foreligger som egne dokumenter.

Plankartet viser for det første avgrensingen av planen, det viser med fargekoder hvilke typer arealbruk (byggeområder, samferdselsområder, grønnstruktur og sjøområder) som er planlagt, og det viser ulike hensynssoner vist med skravur (kulturvernområder og områder for felles planlegging).

Planbestemmelsene gir utfyllende tekst til de ulike arealbruks- og hensynsområdene.

Sammendraget i planbeskrivelsen oppsummerer hovedtrekkene i forslaget slik (utdrag):

Det er historiske interesser knyttet til byens struktur og bygninger. Disse oppfattes ofte å være i konflikt med utbyggingsinteresser og fortettingen som er foreslått. Det er gjort et grundig analysearbeid, samt gjennomført omfattende medvirkningsprosesser. Dette for å skape en gjensidig forståelse for interessene og for å kunne avveie interessene mot hverandre. På bakgrunn av dette, foreslår man en fortetting med høyder som er lavere enn det utbyggere ønsker, men som er faglig vurdert å ikke vil ødelegge byens karakter eller verneverdi.

Planforslaget legger opp til en styrking og fortetting av sentrumskjernen som gir et mer kompakt og velfungerende sentrum med økt boligandel. Det vil kreve flere og bedre tilrettelagte uteoppholdsarealer enn i dag. Det vil betyr at noen arealer brukt til parkering gjøres om til leke- og grøntområder.

Det er et mål å videreføre prinsippene i den foreliggende byplanen og ivareta gjenreisningsarkitekturen. Det har også en verdi at bylandskapet er lesbart fra sjøen. De nye høydelinjene bygger opp under dette og kan således bidra positivt til bybildet. Det er viktig for kommunen at planen legger til rette for at detaljhandel og andre næringer med utadrettet virksomhet søkes til sentrum. Krav til uteoppholdsarealer og aktive 1.etasjer, samt ivaretakelse av viktige kulturmiljøer bidrar til en generell økning i bykvalitet og øker Kristiansunds attraktivitet som by ytterligere.

Devoldholmen inngår som et transformasjonsareal i sentrumsplanen. Dette er utenfor selve sentrumskjernen. Området supplerer sentrum med sjønære grøntområder, boliger og utdanningsinstitusjoner og skal tilby tjenester som gjør at området kan fungere som en sentrumsbydel, samtidig som det ikke utkonkurrer sentrumskjernen og ønsket om mer folkeliv i sentrum totalt sett.

Høringsprosessen

Planen sendes ut på bred høringsrunde og annonseres for offentlig ettersyn. Det skal arrangeres minst ett åpent møte om planforslaget etter sommeren. Høringsfristen settes til 29. september 2017. Plan- og bygningsrådet behandler høringsinnspillene og innstiller for endelig vedtak i bystyret. Dersom det foreslås vesentlige endringer i planforslaget etter høringsrunden, eller reises innsigelser mot planforslaget, kan det bli aktuelt med vesentlig endring av planforslaget og 2. gangs høring.

Rådmannens vurdering

Når planforslaget nå er klart for politisk behandling fra rådmannen, går arbeidet inn i en ny fase der plan- og bygningsrådet leder prosessen. Planforslaget har lett etter kompromisser og gode løsninger der vi vet er uenigheter mellom ulike interessenter.

En klassisk konfliktakse er mellom bygningsvern og transformasjonsønsker. Hvor mye kan vi tåle av ombygging, påbygging og nybygging i det historiske bymiljøet i sentrum før vi mister verdifulle kulturhistoriske kvaliteter? Planforslaget åpner for til dels store ny- og ombygginger som rådmannen mener er kulturhistorisk forsvarlige, men vellykket gjennomføring vil kreve store anstrengelser av utbyggere for å få til gode resultater som gir byen varige verdier tilbake. 

Planen legger opp til flere boliger i sentrum, og ønsker å tilrettelegge også for barnefamilier. Siden det er vanskelig å få til gode utearealer for barn i prosjekter som baserer seg på bakgårdsfortetting, ønsker vi å kompensere ved at flere offentlige områder i sentrum blir grønne og attraktive også for barn. Disse arealene vil i hovedsak måtte tas fra eksisterende trafikk- og parkeringsarealer. 

Planforslaget må ikke forstås som avgrensende på sentrumsutvikling og by- og regionutvikling videre. Kommunen skal i tett dialog med gode samarbeidspartnere og byens befolkning og næringsliv arbeide videre med å utvikle sentrumskvaliteter gjennom gatevedlikehold, grøntanlegg, utemøblering og nybygg.