Kommunedelplan kultur 2022-2032, førstegangs høring og offentlig ettersyn

Kom med høringsinnspill til Kommunedelplan kultur innen søndag 31. juli.

Merknader til planen kan sendes inn via skjemaet i denne lenken. Det kan også sendes til e-post postmottak@kristiansund.kommune.no eller per post til Kristiansund kommune, Kulturenheten, pb 178, 6501 Kristiansund, innen 31. juli. 

Planforslaget ble behandlet av hovedutvalg skole, barnehage og kultur i møte 04.05.22 i sak 22/22. Planforslaget legges nå ut på høring og offentlig ettersyn som vedtatt i hovedutvalgets behandling.

Innspill innarbeides etter høringsfristen og behandles ved første politiske møte etter dette.

Her kan du lese/laste ned planutkastet (PDF, 380 kB).  

Planteksten er direkte knyttet til hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel, og hvordan kulturfeltet kan bidra til å nå disse målene i sin tilnærming, metode og strategi. Planen er ikke en tiltaksliste og har heller ikke egne hovedmål, men forholder seg kategorisk til kommunens vedtatte hovedmål. Dette vil så danne grunnlag for temaplaner for fagområdet som skal utarbeides høsten/vinteren 2022/23.

Utover lovkrav til høring er denne høringen viktig da den skaper et felles kunnskapsgrunnlag til vurdering hos de ulike partnere og aktører i feltet, samt hos andre sektorer i egen og annen forvaltning.

Selve planteksten er i stor grad fokusert på økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft, noe vi også er tjent med å få frem i en høring for å få tilbakemeldinger på om vi treffer.

Høring av denne planen er viktig for også å involvere aktører og partnere utenfor kommunens egen kulturenhet, og slik å skape en mer bærekraftig plan som kan danne grunnlag for andres strategier og planer. Slik kan vi i fellesskap nå samfunnsmålene i kommunen.