Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Kom med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel innen søndag 12. juni

Forslag til Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ligger nå ute på 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Mer informasjon om planforslaget finnes i artikkelen i denne lenken.

For å se nærmere på planforslaget kan man gå inn på kommunens kartløsning og skru på kartlaget Høringsutkast Kommuneplanens arealdel 2020-2032 som ligger under Kommuneplaner under arbeid. Her kan man zoome seg inn, justere gjennomsiktighet, se eiendomsgrenser, og skru av og på andre kartlag som gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner. Folk oppfordres til å se på sine egne eiendommer og nærmiljø for å sette seg inn i hvilke endringer som eventuelt er foreslått.

Merknader til planen kan sendes inn via dette skjemaet. Det kan også sendes til e-post postmottak@kristiansund.kommune.no eller per post til Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb 178, 6501 Kristiansund, innen 12. juni.

Planforslaget ble behandlet av hovedutvalg plan og bygning i møte 31.01.22 i sak 5/22. Planforslaget legges nå ut på høring og offentlig ettersyn med de endringer som ble vedtatt i hovedutvalgets behandling.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 25.04.22 (PDF, 5 MB)
Plankart Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - A0 (PDF, 6 MB)
Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 25.04.22 (PDF, 384 kB)
Temaplan A - Soneinndelingskart A0 (PDF, 4 MB)
Temaplan B - Faresoner A0 (PDF, 9 MB)
Temaplan C - Støy A0 (PDF, 4 MB)
Temaplan D - Hovedplan for sykkel (PDF, 8 MB)
Temaplan E - ENKB 08 og 09 (PDF, 5 MB)
Vedlegg 1 - Konsekvensutredning områdevis - Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 22.04.22 (PDF, 9 MB)
Vedlegg 2 - ROS - Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 21.09.21 (PDF, 6 MB)
Vedlegg 3 - Arealregnskap for Kommuneplanens arealdel 2020-2032 (PDF, 214 kB)
Vedlegg 4 - Innkomne innspill til 1. høringsrunde og tilleggsrunde, med rådmannens vurdering (PDF, 952 kB)
Vedlegg 5 - Innkomne merknader og innspill 1. høringsrunde og tilleggshøring (PDF, 48 MB)
Vedlegg 6 - Innspill til oppstart fra publikum, med rådmannens vurdering (PDF, 264 kB)
Vedlegg 7 - Merknader til oppstart fra berørte myndigheter (PDF, 6 MB)
Vedlegg 8 - Arealstrategi - Kristiansund mot 2050, vedtatt 14.11.19 (PDF, 6 MB)
Vedlegg 9 - Planprogram KPA 2019-2030 - vedtatt i bystyret 090419 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 10 - Boligpotensiale per mars 22 (PDF, 9 MB)
Vedlegg 11 - Saksfremlegg 2. gangs behandling (PDF, 521 kB)
Vedlegg 12 - Protokoll 2. gangs behandling Hovedutvalg plan og bygning 31.01.2022 (PDF, 505 kB)

Spørsmål om arbeidet med kommuneplanens arealdel kan stilles til Christanse Reitan Yttervik, på e-post christanse.yttervik@kristiansund.kommune.no eller telefon 71573886.

Det er også mulig å stille spørsmål på åpne kontordager, se oversikt her.