Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - begrenset høring og offentlig ettersyn

Revidert forslag til kommuneplanens arealdel (KPA) ligger nå ute på begrenset høring. Frist for å komme med innspill er 11.06.23.

I arbeidet med ny KPA er det behov for en ny høring på noen utvalgte områder. I vedlegg 16 er det en gjennomgang av hvilke endringer som er gjort og som er med i den begrensede høringen. Kort oppsummert er dette:

 • Byggegrense mot sjø - foreslåtte endringer fremgår av vedlegg 11
 • Byggegrense mot vassdrag - foreslåtte endringer fremgår av vedlegg 12
 • Areal mellom Fløyveien og Idrett endret til fremtidig næringsbebyggelse
 • Areal på Meløya er endret til fremtidig boligbebyggelse
 • Areal på Skorpa er endret til kombinert formål for bolig, næring, servering, tjenesteyting og småbåtanlegg
 • Areal på Blommenåsen er endret til fremtidig boligbebyggelse
 • Areal ved Viken gård er endret til fremtidig idrettsanlegg (hestesportsenter)
 • Areal for deponi på Nerlandsflata er utvidet
 • Øvrige mindre endringer i plankart
 • Endringer i hensynssoner
 • Endringer i Bestemmelser og retningslinjer

Merknader til endringene kan sendes til e-post postmottak@kristiansund.kommune.no eller per post til Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb 178, 6501 Kristiansund, innen 11.06.23.

Planforslaget ble behandlet av hovedutvalg plan og bygning i møte 24.04.23 i sak 15/23. Planforslaget legges nå ut på begrenset høring og offentlig ettersyn med de endringer som ble vedtatt i hovedutvalgets behandling.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 2020-2032 (PDF, 3 MB)
Plankart Kommuneplanens arealdel 2020-2032 A0 (PDF, 8 MB)
Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2020-2032 (PDF, 420 kB)
Temaplan A - Soneinndelingskart A0, datert 30.08.21 (PDF, 4 MB)
Temaplan B - Faresoner A0 (PDF, 11 MB)
Temaplan C - Støy A0, datert 30.08.21 (PDF, 4 MB)
Temaplan D - Hovedplan for sykkel, datert 06.08.20 (PDF, 8 MB)
Temaplan E - Restriksjonsplan Kristiansund lufthavn Kvernberget, datert 06.08.20 (PDF, 5 MB)
Saksframlegg, 3. gangs behandling av Kommuneplanens arealdel (PDF, 115 kB)
Saksprotokoll 3. gangs behandling av kommuneplanens arealdel (PDF, 347 kB)
Vedlegg 1 - Konsekvensutredning områdevis (PDF, 11 MB)
Vedlegg 2 - ROS - Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 13.04.23 (PDF, 5 MB)
Vedlegg 3 - Arealregnskap for Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 09.09.21 (PDF, 214 kB)
Vedlegg 4 - Arealstrategi - Kristiansund mot 2050, vedtatt 14.11.19 (PDF, 6 MB)
Vedlegg 5 - Planprogram KPA 2019-2030 - vedtatt i bystyret 09.04.19 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 6 - Boligpotensiale per mars 22 (PDF, 9 MB)
Vedlegg 7 - Saksframlegg, politisk behandling av innsigelser (PDF, 437 kB)
Vedlegg 8 - Protokoll politisk behandling av innkomne innsigelser (PDF, 276 kB)
Vedlegg 9 - Merknadsmatrise innkomne merknader, publikum (PDF, 478 kB)
Vedlegg 10 - Merknadsmatrise innkomne merknader, sektormyndigheter (PDF, 327 kB)
Vedlegg 11 - Vurdering forbudsgrense sjø (PDF, 1007 kB)
Vedlegg 12 - Vurdering kantsone vassdrag (PDF, 1019 kB)
Vedlegg 13 - Merknader publikum samlet (PDF, 37 MB)
Vedlegg 14 - Merknader sektormyndigheter og kommunalteknikk, samlet (PDF, 8 MB)
Vedlegg 15 - Merknader innkommet utenfor høringsfrist, samlet (PDF, 8 MB)
Vedlegg 16 - Endringslogg (PDF, 434 kB)
Vedlegg 17 - Hensynssoner (PDF, 150 kB)
Vedlegg 18 - Arealdisponeringer, områdevis A3 (PDF, 4 MB)

Spørsmål om arbeidet med kommuneplanens arealdel kan stilles til følgende personer:

Christanse Reitan Yttervik
christanse.yttervik@kristiansund.kommune.no
telefon 71573886

Ove Brynhildsvoll
ove.brynhildsvoll@kristiansund.kommune.no
telefon 71573965