Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - høring og offentlig ettersyn

Kom med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel innen fredag 23. oktober

Forslag til Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ligger nå ute på høring og offentlig ettersyn. Mer informasjon om forslaget og hvordan komme med innspill finnes i denne artikkelen.

Alle saksdokumentene kan leses i denne linken.

OBS: En liten feil i plankartet av Husøya ble oppdaget etter kunngjøringen. Det er per 17.09.20 foretatt en redaksjonell endring for å rette opp i dette. De rettede kartene er tilgjengelige via linkene nedenfor. Det er også foretatt en oppdatering av områdevis konsekvensutredning, hvor delområde 11 er utvidet og alle foreslåtte endringer nå er omtalt.

Plankart A1_17.09 (PDF, 6 MB)

Temaplan B - Faresoner A1_17.09 (PDF, 7 MB)

Vedlegg 1 - Revidert konsekvensutredning områdevis - Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 18.09.20 (PDF, 3 MB)