LERØY MIDT AS - ENDRESETBUKTA - Søknad om tillatelse til arealutvidelse av oppdrettsanlegg

Søknaden gjelder kun arealutvidelse, ikke økning i lokalitets MTB: Produksjonsarealet ønskes utvidet slik at man kan øke fra 10 til 13 produksjonsenheter. 2 fortøyningsliner mot vest vil krysse kommunegrensen mot Averøy kommune. Her er sendt eget varsel.

  • Det offisielle navnet på lokaliteten er Endresetbukta, dette søkes endret til Endreset.
  • Søknadsdokumenter er utlagt på Servicekontoret og på kristiansund.no.

Kommunen skal etter at søknaden har vore lagt ut til offentleg innsyn i 4 veker og seinast 12 veker etter at dei mottok søknaden gi uttale om søknaden i høve til plan og bygningslova (jf. § 4, andre ledd i ”Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakulturssøknader”). Kommunens uttale skal saman med innkomne merknader sendast til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Saksdokumenter i saken er lagt ut her

Merknader sendes til: postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesaksenheten, Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund innen 20.07.2017.