Offentlig høring av Handlingsplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023

Handlingsplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023 er nå på offentlig høring med frist for innspill 15.desember 2022

Merknader til planen kan sendes til

innen 15.desember 2022


Handlingsplanen ble behandlet i Hovedutvalg for skoler, barnehager og kultur 2.11.2022 i sak 36/22 og legges nå ut på høring og offentlig ettersyn som vedtatt i hovedutvalgets behandling.
 
Innspill innarbeides etter høringsfristen og behandles ved første politiske møte etter dette.