Oppstart av oppheving av 8 eldre reguleringsplaner i vestre bydel

Det varsles herved oppstart av et arbeid med å oppheve 8 eldre reguleringsplaner i vestre bydel i Kristiansund kommune. Frist for å komme med innspill i forbindelse med oppstart er 16. juni.

Oversiktskartet under viser hvilke planer som foreslås opphevet og hvor de er.

Hensikten med planarbeidet er å oppheve reguleringsplaner det ikke lenger anses å være behov for. Dette er fordi de gjelder for områder hvor det i vesentlig grad har blitt bygget ut annerledes enn det planen viser, eller som regulerer utbygging som ikke lenger er aktuell å realisere. Dette fører ofte til en uhensiktsmessig og tungvint saksbehandling av byggesaker innenfor planområdene.

Å oppheve planene innebærer at de fjernes som plangrunnlag for eiendommene. Det innebærer at det er overordnede planer (kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for sentrum) som vil være plangrunnlaget for byggesaksbehandling.

Områdene anses i dag i stor grad som ferdig utbygd. Nye byggetiltak som ikke utløser krav om ny reguleringsplan, vil behandles etter overordnede planer. Større byggetiltak kan utløse krav om at det utarbeides ny reguleringsplan. Eksisterende godkjent bruk av arealene kan fortsette som før uavhengig av plangrunnlag, og berøres ikke av en eventuell oppheving.

Her har vi samlet noen vanlige spørsmål og svar:
Ofte stilte spørsmål og svar (PDF, 49 kB)

Beskrivelse av planene som foreslås opphevet

Her er en kort beskrivelse av de planene som foreslås opphevet. Ved å trykke på linkene i planenes navn, kommer du til kommunens planregister med plandokumenter. Velg Planbehandlinger (se bilde) for å få opp de ulike plandokumentene.

R-014 Talgøenget og Sørholmsveien
Eldre reguleringsplan med ikrafttredelsesdato 07.01.1946. Ligger innenfor planområdene til både kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for sentrum.
Innenfor planområdet avviker planen fra faktisk situasjon i varierende grad, men totalt sett i mange tilfeller. Veiføring er i mange tilfeller ikke lagt i henhold til planen, og boliger er i stor grad bygd utenfor regulert omriss.
Kommuneplanens bestemmelser om grad av utnytting og byggegrense mot vei (§5.4.1) vurderes å styre fremtidig utvikling innenfor området like bra eller bedre som det reguleringsplanen gjør.

R-014-01 Garasjeområde syd for Sveggaveien
Mindre reguleringsendring med ikrafttredelsesdato 23.11.1971. Ligger innenfor kommuneplanens arealdel.
Garasjene er bygd noe utenfor omriss i planen, og det er ikke noe gjenværende utbyggingspotensiale i planen. Planen er svært liten og ikke hensiktsmessig å beholde når planene rundt eventuelt blir opphevet.

R-014-04 Tomtedelings- og bebyggelsesplan for området ved bosstippen i Nerlandsdalen
Mindre reguleringsendring med ikrafttredelsesdato 04.04.1952. Ligger innenfor kommuneplanens arealdel.
Faktisk situasjon avviker fra planen i stor grad, da det er bygd vesentlig flere boliger enn regulert og i stor grad utenfor regulert omriss.

R-045 Del av matr.nr. 508 (Smørvikneset)
Eldre reguleringsplan med ikrafttredelsesdato 19.06.1959. Ligger innenfor kommuneplanens arealdel.
Det er kun én av de regulerte boligene som er bygd. Denne er bygd langt utenfor regulert omriss. Øvrige regulerte boliger ligger i område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til friområde. Reguleringsplanen er derfor nesten i sin helhet overstyrt av kommuneplanens arealdel, og ikke lenger aktuell å realisere.

R-048 Områder i forlengelse av Bremsnesveien og Batteriveien
Eldre reguleringsplan med ikrafttredelsesdato 24.01.1962. Ligger innenfor kommuneplanens arealdel.
En del av reguleringsplanen viser en karakteristisk bebyggelsesstruktur. Faktisk situasjon avviker i stor grad fra regulert omriss i både størrelse og form. I den andre delen av planen er området bygd med en annen bygningstype enn planen viser, og faktisk situasjon går derfor i stor grad utenfor regulert omriss. Veiføring er i stor grad lagt i tråd med reguleringsplanen.

R-050 Området ved det gamle slakteriet (ved Knudtzons gt.)
Eldre reguleringsplan med ikrafttredelsesdato 09.11.1962. Ligger innenfor kommuneplanens arealdel.
Faktisk situasjon avviker fra planen, da det er bygd utenfor regulert omriss og tilsynelatende med en annen bygningstype enn planen viser.

R-126 I.S Fosnagården - Marstrandsgt. 17
Eldre reguleringsplan med ikrafttredelsesdato 20.05.1974. Ligger innenfor kommunedelplan for sentrum.
Faktisk situasjon avviker fra planen i svært stor grad, og det er ikke aktuelt å realisere den bebyggelsen planen regulerer. Planen regulerer et kontorbygg i 15 etasjer, samt et tilbygg på 2 etasjer til parkering. I dag er det innenfor planområdet et leilighetsbygg på 3 etasjer med helt annen plassering og omriss enn planen viser.

R-042 Området Fløya
Eldre reguleringsplan med ikrafttredelsesdato 10.07.1959. Ligger innenfor kommuneplanens arealdel.
Faktisk situasjon avviker noe fra planen. Bebyggelsen er i hovedtrekk slik som vist i planen, men samtlige bygg er bygd utenfor og forskjøvet i forhold til regulert omriss.
 

 

Alle inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planarbeidet. Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert, vurdert og kommentert av administrasjonen og tatt med i den videre saksbehandlingen. Vær oppmerksom på at merknaden din vil bli tilgjengelig for innsyn på kommunens offentlige postliste.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller til Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund innen 16.06.24.

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Christanse Reitan Yttervik
christanse.yttervik@kristiansund.kommune.no
71573886

Ingrid Sandnes Olsen
ingrid.sandnes.olsen@kristiansund.kommune.no
71573881