R-272 Detaljregulering for Nordholmen og Strandgata 18-26, vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte 16.06.22, sak nr. 60/22, detaljregulering for Nordholmen og Strandgata 18-26.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av blokker langs Strandgata. I tillegg legges det til rette for tjenesteyting i nedre etasje på blokkene, samt på deler av Nordholmen. Reguleringsformål er i hovedsak bolig og tjenesteyting med tilhørende uteoppholdsareal, lekeplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  Videre omfatter reguleringsplanen arealformål som friområde og småbåthavn, samt hensynssoner og bestemmelsesområder. Øst på Nordholmen, innenfor felt BOP2, reguleres det til tjenesteyting i form av offentlig eller privat tjenesteyting inkludert klubblokaler, bevertning mv. samt forretninger som driver med salg av tjenester som hovedgesjeft. Sentralt og vest på Nordholmen reguleres det for offentlig friområde og offentlig kvartalslekeplass. Langsmed Nordsundet – fra sundbåtkaia i vest og til Nordholmen i øst – tilrettelegges det for opparbeidelse av en offentlig kaifront/havnepromenade som skal være åpen for fri ferdsel.

 

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll samt andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. 

 

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved brev. Planvedtaket er kunngjort i Tidens Krav 17.09.2022.

 

Vedtaket plan påklages i henhold til pbl § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-19/00219.

 

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 08.10.2022.

 

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort jf. forvaltningsloven § 42.

 

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være noen spørsmål: Ingunn.Mobak@kristiansund.kommune.no, tlf. 71 57 38 91.

 

Saksdokumenter

Plankart (PDF, 970 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 228 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

Arealoversikt (PDF, 696 kB)

Situasjonsplaner (PDF, 6 MB)

Snitt A-E (PDF, 5 MB)

Sol- og skyggediagrammer (PDF, 10 MB)

ROS-analyse (PDF, 720 kB)

Norconsult Effekt av utbygging på strømforhold i Nordsund (PDF, 8 MB)

Kjeller Vindteknikk (PDF, 591 kB)

Sweco, vann- og avløpsplan (PDF, 6 MB)

Sweco, 23.06.2017 Ikke behov for revidering av trafikkanalyse (PDF, 75 kB)

Merknader og innsigelser ved høring 17.11.2017 (PDF, 4 MB)

Merknader fra forslagsstiller 17.11.2017 (PDF, 8 MB)

Adm. sitt svar på merknad fra forslagsstiller 15.06.2018 (PDF, 4 MB)

4_31 Adm. sitt svar ang. rekkefølgebestemmelser og tekniske løsninger (PDF, 311 kB)

Merknader til ny høring 20.09.2019 (PDF, 4 MB)

Reguleringsplan Nordholmen og Strandgata 18-26 - Trekking av innsigelse (PDF, 80 kB)

Saksframlegg sluttbehandling (PDF, 4 MB)

Saksprotokoll (PDF, 201 kB)

Informasjon om klagerett (PDF, 686 kB)