R-273 Detaljregulering for Sørholmen, vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte 18.11.2021, sak nr. 87/21, detaljregulering for Sørholmen.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av industriarealet på Sørholmen, gjennom fylling i sjø i vestlig retning. I tillegg hjemler planen for ny boligbebyggelse i Konsul Knudtzons gate 49 og i Sørholmsveien 5, med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer. Det stilles krav til oppgradering og delvis omlegging av Sørholmsveien, som reguleres til felles kjørevei med fortau. Adkomstvei til Konsul Knudtzons gate 45, 47 og 49 er regulert til felles kjørevei og gatetun. Forslag til avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget, som juridisk bindende vilkår, for å søke avverge vesentlige negative konsekvenser.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. Utvidet dokumentliste finnes her: Politiske møter – Møter – Bystyret (18.11.2021)

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved brev. Planvedtaket er kunngjort i Tidens Krav 27.11.2021.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-19/00148.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 20.12.2021.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jfr. forvaltningsloven § 42.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Kontakt saksbehandler ved spørsmål: anna.marita.karlsson.spanberg@kristiansund.kommune.no, tlf. 71573889.

Saksdokumenter:

Bystyrets vedtak 18.11.2021 (PDF, 59 kB)

Saksframlegg sluttbehandling 18.11.2021  (PDF, 9 MB)

1 Plankart, rev. 05.08.2021 (PDF, 385 kB)

2 Reguleringsbestemmelser, rev. 27.10.2021 (PDF, 314 kB)

3 Planbeskrivelse, rev. 27.10.2021 (PDF, 3 MB)

4 Notat Flomsikringshøyder - Sørholmen, datert 21.12.2018 (PDF, 320 kB)

5 Notat Multiconsult AS 416249-RIG-NOT-001, datert 06.07.2021 (PDF, 2 MB)

6 COWI AS, Trondheim, Veiutredning, rev. 06.07.2021 (PDF, 9 MB)

6a C001 Plan og profil, rev. 25.05.2021 (PDF, 527 kB)

6b E001 Alternativ fortau, rev. 05.07.2021 (PDF, 639 kB)

6c F001 Typiske snitt, rev. 05.07.2021 (PDF, 94 kB)

6d U001 Tverrprofiler, rev. 25.05.2021 (PDF, 266 kB)

7 Konsekvensutredning med ROS-analyse, rev. 14.04.2020 (PDF, 14 MB)

8 Notat, tillegg til pkt. 5.6.5 i KU, datert 09.11.2015 (PDF, 218 kB)

9 Tilleggsutredning 5.17, rev. 21.05.2019 (PDF, 2 MB)

10 Oversiktsperspektiv 0-altetarnativet, datert 05.03.2015 (PDF, 3 MB)

11 Illustrasjon ny lagerhall, rev. 27.05.2021 (PDF, 276 kB)

12 Illustrasjoner nye boligprosjekter, rev. 22.06.2021 (PDF, 11 MB)

18a COWI AS, Oslo Støyvurdering, datert 20.08.2014 (PDF, 4 MB)

22 Høringsuttalelser 2020 og 2021 (PDF, 18 MB)

Informasjon klagerett_rev.12.3.2020 (PDF, 686 kB)