R-274 Jørihaugen vest, vedtatt mindre reguleringsendring

Hovedutvalg for plan og bygning vedtok i møte 24.2.2020 sak 13/20 mindre reguleringsendring av Jørihaugen vest. Planendringen gjelder endring av reguleringsbestemmelsene knyttet til boligbebyggelsens takform og høyde samt presisering i forhold til 100-metersbeltet langs sjø.

Vedtatte reguleringsbestemmelser er bindende for fremtidig arealbruk i område. Reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjoner, samt andre sentrale dokumenter er tilgjengelig i lenkene under.

Vedtaket kan påklages jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Grunngitt klage sendes  postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund innen 19, april 2020. Merk sendingen med PLAN-19/00150.