R-280 Detaljregulering for Opera, museum og kulturhus, ny høring og offentlig ettersyn

I forbindelse med høringen blir det arrangert et orienteringsmøte 17. august kl. 18 i Rådhuset, bystyresalen. 

Høringsfrist 11. september.

Hovedutvalg plan og bygning gjorde i møte 13.06.2022, saksnr. 36/22, vedtak om å legge revidert forslag til detaljregulering for Opera, museum og kulturhus, R-280, ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å sikre rammene for gjennomføring av Normoria, et nytt kulturkvartal i Kristiansund sentrum. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak kulturinstitusjon med tilhørende anlegg, gårdsplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, hensynssoner og bestemmelsesområder.

Planforslaget innebærer en kombinasjon av transformasjon og nybygg, i en bymessig struktur som er tilpasset gjenreisningsarkitekturen i Kristiansund sentrum. Opparbeidelse av Kongens plass og Generasjonstorget vil tilføre viktige uteoppholdskvaliteter og lekearealer i denne del av sentrumsområdet. Planforslaget er i all hovedsak i samsvar med overordnet plan.

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig i dokumentlisten under. Dokumentene er også tilgjengelig på Servicetorget, Vågeveien 4.

Merknader til reguleringsarbeidet rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, Pb. 178, 6501 Kristiansund innen 11.09.2022. Alle som ønsker det, kan komme med uttale til planen. Merk sendingen med PLAN-19/00149.

Vi gjør oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart direkte, men kommentert og vurdert i plandokumentene i forbindelse med videre behandling av saken. Etter høringen vil planforslaget legges frem til 2. gangs behandling i hovedutvalg plan og bygning, før saken oversendes bystyret for endelig behandling.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan stilles til saksbehandler Marita K. Spånberg, på e-post marita.spanberg@kristiansund.kommune.no eller telefon 71 57 38 89.

Saksdokumenter 

R-280 Vedtak i hovedutvalg plan og bygning 13.06.2022 sak 36/22 (PDF, 57 kB)
R-280 Saksframlegg 1. gangs behandling 13.06.2022 sak 36/22 (PDF, 2 MB)
R-280 Plankart 1 av 3, vertikalnivå 2 (PDF, 2 MB)
R-280 Plankart 2 av 3, vertikalnivå 1 (PDF, 723 kB)
R-280 Plankart 3 av 3, vertikalnivå 3 (PDF, 751 kB)
R-280 Reguleringsbestemmelser, rev. 20.06.2022 (PDF, 211 kB)
R-280 Planbeskrivelse, rev. 27.06.2022 (PDF, 8 MB)
Vedlegg 1 - Akustikkrapport med støyutredning, 26.10.2021 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 2 - Rapport vind og dagslys, 31.03.2022 (PDF, 6 MB)
Vedlegg 3 - Notat lys og arkitektur, 03.02.2022 (PDF, 3 MB)
Vedlegg 4 - Illustrasjonsplan, rev. 24.06.2022 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 5 - Illustrasjonsplan etappe 1, rev. 24.06.2022 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 6 - Notat renovasjon, 20.11.2020 (PDF, 140 kB)
Vedlegg 7 - Notat kulturarv KU, rev. 27.06.2022 (PDF, 9 MB)
Vedlegg 8 - ROS-analyse, rev. 18.03.2022 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 9 - Trafikkanalyse, rev. 22.03.2022 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 10 - Notat flom, 19.11.2021 (PDF, 538 kB)
Vedlegg 11 - Tilstandsvurdering trær, 13.03.2022 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 12 - Illustrasjonsvedlegg Normoria, rev. 27.06.2022 (PDF, 13 MB)
Vedlegg 13 - Notat vann, avløp og overvann, 28.03.2022 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 14 - Geoteknisk og ingeniørgeologisk notat, 25.10.2021 (PDF, 347 kB)
Vedlegg 15 - Utredning etter naturmangfoldloven, rev. 24.03.2022 (PDF, 509 kB)
Vedlegg 16 - Sosiale og økonomiske virkninger, 20.11.2020 (PDF, 531 kB)
Vedlegg 17 - Energinotat fra skisseprosjektet, 26.10.2021 (PDF, 2 MB)
R-280 Høringsuttalelser oppstart 2012 (PDF, 8 MB)
R-280 Høringsuttalelser offentlig ettersyn 2021 (PDF, 6 MB)
Møre og Romsdal fylkeskommune, svar på spørsmål 07.04.2022 (PDF, 167 kB)
Forslagsstillers svar til fylkeskommunen 22.04.2022 (PDF, 50 kB)
Saksframlegg 1. gangs behandling 09.07.2021 sak 33/2 (PDF, 595 kB)

R-280 Høringsbrev (PDF, 200 kB)