R-280 Detaljregulering for Opera, museum og kulturhus, vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte 15.12.2022, sak nr. 107/22, detaljregulering for Opera, museum og kulturhus, R-280.

Hensikten med planen er å sikre rammene for gjennomføring av Normoria, et nytt kulturkvartal i Kristiansund sentrum. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak kulturinstitusjon med tilhørende anlegg, gårdsplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, hensynssoner og bestemmelsesområder.

Plankart, reguleringsbestemmelser, illustrasjonsplan og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under.

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved brev. Planvedtaket kunngjøres i Tidens Krav 07.01.2023.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-19/00149.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 29.01.2023.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jfr. forvaltningsloven § 42.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være spørsmål som gjelder saken: anna.marita.karlsson.spanberg@kristiansund.kommune.no eller telefon 71573889.

Saksdokumenter:

Bystyrets vedtak 15.12.2022 sak 107/22 (PDF, 187 kB)

Saksprotokoll HUPBR 12.12.2022 (PDF, 65 kB)

Saksframlegg sluttbehandling 15.12.2022 sak 107/22 (PDF, 3 MB)

Plankart 1 av 3, vertikalnivå 2, rev. 04.11.2022 (PDF, 807 kB)

Plankart 2 av 3, vertikalnivå 1, rev. 04.11.2022 (PDF, 677 kB)

Plankart 3 av 3, vertikalnivå 3, rev. 04.11.2022 (PDF, 680 kB)

Reguleringsbestemmelser, rev. 02.12.2022 (PDF, 215 kB)

Planbeskrivelse, rev. 28.11.2022 (PDF, 9 MB)

Vedlegg 1 - Akustikkrapport med støyutredning, 26.10.2021 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 - Rapport vind og dagslys, 31.03.2022 (PDF, 6 MB)

Vedlegg 3 - Notat lys og arkitektur, 03.02.2022, vedtatt retningsgivende (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 - Illustrasjonsplan rev. 02.12.2022, vedtatt retningsgivende (PDF, 3 MB)

Vedlegg 5 - Geoteknisk notat - Naturfarer 14.06.2022 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 - Notat renovasjon, 20.11.2020 (PDF, 140 kB)

Vedlegg 7 - Notat kulturarv KU, rev. 27.06.2022 (PDF, 9 MB)

Vedlegg 8 - ROS-analyse, rev. 18.03.2022 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 9 - Trafikkanalyse, rev. 22.03.2022 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 10 - Notat flom, 19.11.2021 (PDF, 538 kB)

Vedlegg 11 - Tilstandsvurdering trær, 13.03.2022 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 12 - Illustrasjonsvedlegg, 02.12.2022 (PDF, 13 MB)

Vedlegg 13 - Notat vann, avløp og overvann, 28.03.2022 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 14 - Geoteknisk og ingeniørgeologisk notat, 25.10.2021 (PDF, 347 kB)

Vedlegg 15 - Utredning etter naturmangfoldloven, rev. 24.03.2022 (PDF, 509 kB)

Vedlegg 16 - Sosiale og økonomiske virkninger, 20.11.2020 (PDF, 531 kB)

Vedlegg 17 - Energinotat fra skisseprosjektet, 26.10.2021 (PDF, 2 MB)

Illustrasjon, faseutvikling GPL og GG mv. (PDF, 6 MB)

Høringsuttalelser 2022 (PDF, 3 MB)

Høringsbrev 18.07.2022 (PDF, 290 kB)

Vedtak i hovedutvalg plan og bygning 13.06.2022 sak 36/22 (PDF, 57 kB)

Saksframlegg 1. gangs behandling 13.06.2022 sak 36/22 (PDF, 2 MB)

Informasjon klagerett (PDF, 686 kB)