R-288 Oppstart av utbyggingsavtale for detaljregulering av Devoldholmen

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for kommunaltekniske anlegg i planområdet for detaljregulering av Devoldholmen. Planområdet ligger i Kristiansund sentrum mellom Fosnagata, Astrups gate og havnebassenget. Avtaleparter er Kristiansund kommune og Devoldholmen Utvikling AS.

 

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle rekkefølgekravene og avklare ansvarsforhold i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter i hovedsak opparbeidelse av torg, samt omlegging og ivaretakelse av kommunale VA-anlegg i henhold til planens rekkefølgebestemmelser.

 

Spørsmål eller innspill kan rettes til Kristiansund kommune ved enhet for kommunalteknikk, postmottak@kristiansund.kommune.no, Postboks 178, 6501 KRISTIANSUND eller det kan tas kontakt per telefon, Tlf. 71 57 40 00. Kontaktperson er Maren Alvheim Aabak.

Frist for å komme med innspill settes til 14.02.2021.