R-303 Detaljregulering for Teistholmsundet, høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg for plan og bygning gjorde i møte 02.05.22, saksnummer 26/22, vedtak om å legge detaljregulering for Teistholmsundet, R-303, med tilrådde endringer, ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11 legges detaljregulering for Teistholmsundet, R-303, ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nødvendig utvidelse av eksisterende industri, oppdatere områdets utnyttelsesgrad samt sikre fremtidige ekspansjonsbehov. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak industri, vei, kai og havneområde i sjø.

Planforslaget medfører noe ekspansjon av industriområdet i vestlig retning, deler av eksisterende kolle sprenges ned. Innenfor VHS_2 åpnes det for fylling i sjø. Planforslaget samsvarer med overordna plan.

Saksdokumenter
Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, situasjonsplan, Sol-skyggeanalyse, 3D- illustrasjoner, saksframlegg og politisk vedtak er tilgjengelig i dokumentlisten under. For øvrige saksdokumenter vises det til utvalgssaken.

Innspill
Merknader til reguleringsarbeidet rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, PB. 178, 6501 Kristiansund innen 23.07.2022.

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart vises det til saksframlegget.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler via mail ove.brynhildsvoll@kristiansund.kommune.no eller tlf. +47 71573995. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-19/00353 ved alle henvendelser.

Lenke til utvalgssak 26/22
 

Vedlegg:
R-303 Plankart (PDF, 677 kB)
R-303 Planbestemmelser (PDF, 471 kB)
R-303 Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
R-303 ROS-analyse (PDF, 675 kB)
R-303 Situasjonsplan (PDF, 3 MB)
R-303 Sol-skyggeanalyse (PDF, 1000 kB)
R-303 3D-illustrasjoner (PDF, 2 MB)

R-303 Detaljregulering for Teistholmsundet, saksframlegg (PDF, 4 MB)
R-303 Saksprotokoll HUPBR 02.05.2022 (PDF, 67 kB)