R-306 Detaljregulering for Nordmøre krisesenter - varsel om utvidelse av planområdet

Det varsles med dette om utvidelse av planområdet for R-306 Nordmøre krisesenter, i henhold til plan og bygningsloven § 12-8. Forslaget til utvidelse er utarbeidet av IKON Arkitekt & Ingeniør AS, i samråd med Kristiansund kommune. Hensikten med utvidelsen er å legge til rette for offentlig lekeareal ved Johan P. Clausens gate. 

Detaljreguleringen for R-306 Nordmøre krisesenter ble vedtatt av bystyret 17.06.21, sak 51/21. Vedtaket ble påklaget på grunn av manglende avtaleinngåelse mellom klager og Kristiansund kommune vedrørende kjøp av grunn til opparbeidelse av offentlig lekeplass. Klagen ble tatt til følge av bystyret 26.01.23, og saken ble sendt tilbake til administrasjonen for ny behandling. Det vises til vedlagte brev "Varselbrev til utvidelse av planområdet" for nærmere detaljer. 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal fremmet innsigelse til planen da den var på høring og offentlig ettersyn, på grunn av at egnet lekeareal for allmennheten med forslaget ville bli gjort om til uteoppholdsareal/lekeareal for krisesenteret, og dermed bli stengt for allmennheten. For å kunne imøtekomme innsigelsen, foreslås det nå å etablere offentlig lekeareal ved Johan P. Clausens gate. Som en følge av dette må planområdet utvides.

Varsel om utvidelse av planområdet er sendt til nærmeste berørte naboer, velforeninger og interesseorganisasjoner, samt aktuelle sektormyndigheter. For å sikre bred medvirkning er utvidelsen også kunngjort i Tidens krav 18.02.23.

Det bes om merknader kun til utvidelsen, og ikke på andre områder eller tema i planen, da disse har vært vurdert i den tidligere planprosessen.

Merknader kan sendes på e-post til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, postboks 178, 6501 Kristiansund innen 3 uker, med frist 11.03.23. Merk sendingen med R-306 Nordmøre krisesenter. 

Etter høringen vil planforslaget bli lagt frem for 2, gangs behandling i hovedutvalg for plan og bygning, med administrasjonens omtale og vurdering av innkomne uttalelser, før saken oversendes bystyret for endelig behandling. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Ingunn Mobæk på telefon 71573891, eller e-post Ingunn.Mobak@kristiansund.kommune.no. 

Saksdokumenter

Plankart (PDF, 579 kB)

Bestemmelser (PDF, 304 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Illustrasjon aktivitetsområder (PDF, 1008 kB)

Saksframlegg - behandling av klage på vedtatt plan (PDF, 207 kB)

Saksprotokoll fra bystyremøtet 17.06.21 (PDF, 178 kB)

Referat fra møte mellom eiendomsdrift og kulturenheten 04.05.22 (PDF, 323 kB)

Varselbrev utvidelse av planområdet (PDF, 377 kB)