R-306 Nordmøre krisesenter, vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte 11.05.23, sak 36/23, detaljregulering for Nordmøre krisesenter, R-306.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et interkommunalt krisesenter for kommunene Averøy, Smøla, Aure, Tingvoll og Kristiansund. Dagens krisesenter i Storhaugen helsehus innehar ikke lenger ønskede kvaliteter og fasiliteter, og krisesenteret må derfor flytte. Tomta ved gamle fløya barnehage i Wergelandsveien 12 har blitt valgt ut for ny plassering av krisesenteret, da området er sentralt beliggende med god tilknytning til sykehus, politi og andre sentrumsfunksjoner. 

Plankart, reguleringsbestemmelser, illustrasjonsplan og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll samt andre sentrale dokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. 

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) 12-12 er grunneiere og andre varslet om vedtaket ved brev. Planvedtaket ble kunngjort i Tidens Krav 20.05.23.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-19/00547.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 10.06.23. 

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jfr. forvaltningsloven § 42.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl  15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. 

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være noen spørsmål vedrørende saken. Send e-post til ingunn.mobak@kristiansund.kommune.no eller ring på tlf. 71573891

Saksdokumenter

Saksprotokoll vedtak i bystyret 11.05.23 (PDF, 55 kB)

Saksframlegg til sluttbehandling (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 579 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 312 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Illustrasjoner samlet (PDF, 2 MB)

Nordmøre krisesenter lekeplass_100_Aktivitetsområder  (PDF, 1008 kB)

ROS-analyse (PDF, 581 kB)

Vann- og avløpsplan  (PDF, 499 kB)

Fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg (PDF, 195 kB)

Overvannsanalyse (PDF, 356 kB)

Merknader til varsel om utvidelse  (PDF, 12 MB)

Merknadsmatrise - IKON sine kommentarer til merknader fra meldt planutvidelse (PDF, 140 kB)

Saksframlegg til 1. gangs behandling (PDF, 2 MB)

Sluttbehandling av detaljregulering for R-306 Nordmøre krisesenter 2021 (PDF, 884 kB)

R-306 Nordmøre krisesenter, behandling av klage på vedtatt plan (PDF, 207 kB)

Referat fra møte mellom eiendomsdrift og kulturenheten 04.05.22 (PDF, 323 kB)

Merknader samlet - offentlig ettersyn (PDF, 3 MB)

Merknadsmatrise - IKON sine kommentarer til merknader fra offentlig ettersyn (PDF, 38 kB)

Informasjon klagerett (PDF, 686 kB)