R-307 Detaljregulering for Senterveien del 1, vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte den 16.06.22, i sak.nr. 46/22, detaljregulering for Senterveien del 1.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for vertikaldelte tomannsboliger, med tilhørende lekeplass og infrastruktur. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak bolig, vei, fortau og lek.

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. 

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §12-12 er grunneiere og andre varslet om vedtaket ved brev. Planvedtaket er kunngjort i Tidens Krav 02.07.22.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. §1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-19/00562.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 08.08.22

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak til klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven §42. 

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl §15-2, og krav om innløsning etter samme lov §15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være spørsmål vedrørende saken: kristin.hoel.fugelsnes@kristiansund.kommune.no, 71573876.

 

Saksdokumenter:

1. R-307 - Plankart_24.04.22 (PDF, 543 kB)

2. R-307 - Planbestemmelser_24.05.22 (PDF, 778 kB)

3. R-307 - Planbeskrivelse_24.05.22 (PDF, 5 MB)

4. R-307 - Støyrapport for fremtidige boliger og lekeplass_22.04.22 (PDF, 4 MB)

5. R-307 - Høring og offentlig ettersyn - Høringsinnspill samlet (PDF, 4 MB)

6. R-307 - Begrenset høring - Høringsbrev, uttalelser, trekking av innsigelse (PDF, 2 MB)

7. R-307 - Illustrasjonsplan (PDF, 312 kB)

8. R-307 - Illustrasjonsvedlegg (PDF, 3 MB)

9. R-307 - VA-rammeplan_27.05.22 (PDF, 3 MB)

10. R-307 - Kapasitetsvurdering overvann_25.06.21 (PDF, 2 MB)

R-307 Detaljregulering for Senterveien del 1, 2. gangs behandling og sluttbehandling, saksframlegg (PDF, 684 kB)

R-307 - Bystyrets vedtak (PDF, 200 kB)