R-312 Detaljregulering for Grunden 22, vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte den 12.05.22, i sak.nr. 38/22, detaljregulering for Grunden 22.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boliger i eksisterende brygge, samt nytt leilighetsbygg, med tilhørende infrastruktur. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak bolig, vei, kai, kombinertformål i sjø og vassdrag, og friområde.

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. 

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §12-12 er grunneiere og andre varslet om vedtaket ved brev. Planvedtaket er kunngjort i Tidens Krav 21.05.22.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. §1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-19/00860.

Det er gjennomført felles behandling av plan- og byggesak, jfr. plan- og bygningslovens §12-15. Rammetillatelse, datert 16.05.22, er tilgjengelig i dokumentlisten under.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 13.06.22

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak til klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven §42. 

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl §15-2, og krav om innløsning etter samme lov §15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være spørsmål vedrørende saken: kristin.hoel.fugelsnes@kristiansund.kommune.no, 71573876.

 

Saksdokumenter:

R-312 - Varsel om vedtatt plan og klagerett (PDF, 224 kB)

R-312 - Planvedtak_12.05.22 (PDF, 57 kB)

1. R-312 - Plankart (PDF, 887 kB)

2. R-312 - Planbestemmelser_08.04.22 (PDF, 438 kB)

3. R-312 - Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

 

4. R-312 - ROS-analyse (PDF, 2 MB)

5. R-312 - Skredfarevurdering_Grunden 22_09.03.22 (PDF, 2 MB)

6. R-312 - Rapport_Grunnundersøkelser_Grunden 22_08.01.21 (PDF, 972 kB)

7. R-312 - Illustrasjonshefte (PDF, 22 MB)

8. R-312 - VA-plan (PDF, 2 MB)

9. R-312 - Høringsuttalelser_samlet (PDF, 8 MB)

10. R-312 - Forslagsstillers oppsummering og kommentar til høringsuttalelser (PDF, 269 kB)

11. R-312 - NVE_Vurdering av ny skredutredning_22.03.22 (PDF, 87 kB)

12. R-312 - Vilkår for egengodkjenning oppfylt_M&RFylkeskommune_29.03.22 (PDF, 125 kB)

 

Grunden 22 - Rammetillatelse_16.05.22 (PDF, 3 MB)

R-312 - 2. gangs behandling og sluttbehandling_saksframlegg (PDF, 2 MB)