R-318 Detaljregulering for Senterveien del 2 på Frei - høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg for plan og bygning gjorde i møte 20.03.2023, sak 12/23, vedtak om å legge detaljreguleringsplan for Senterveien del 2, R-318, ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt boligfelt med tilhørende infrastruktur og fellesarealer.

Planlagte reguleringsformål er i hovedsak boligformål, vei og lekeplass.

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er å finne i dokumentlisten under.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, postboks 178, 6501 Kristiansund innen 19.10.23Merk oversendelsen med PLAN-21/00766.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Wiam Alaridi, tlf. 71 57 38 77, eller e-post wiam.alaridi@kristiansund.kommune.no.

Saksdokumenter 

R-318 Senterveien del 2 - Vedtak 20.03.23 (PDF, 53 kB)

R-318 Senterveien del 2 - Saksfremlegg- førstegangsbehandling (PDF, 9 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Plankart rev. 13.04.23 (PDF, 470 kB)

R-318 Senterveien del 2 - Planbestemmelser rev. 13.04.23 (PDF, 907 kB)

R-318 Senterveien del 2 - Planbeskrivelse rev. 24.08.23 (PDF, 5 MB)

R-318 Senterveien del 2 - ROS-analyse (PDF, 2 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Støyutredning 15.08.23 (PDF, 2 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Ingeniørgeologisk notat for bergskjæring (PDF, 5 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Illustrasjoner sol og skygge visualiseringer (PDF, 4 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Illustrasjoner (PDF, 3 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Rapp_VA Rammeplan (PDF, 3 MB)

R-318 Senterveien del 2 - VA_rammeplan_1  (PDF, 302 kB)

R-318 Senterveien del 2 - VA_rammeplan_2 (PDF, 340 kB)

R-318 Senterveien del 2 - VA_rammeplan_3 (PDF, 814 kB)

R-318 Senterveien del 2 - Merknader til oppstartsvarsel samlet (PDF, 6 MB)

R-318 Senterveien del 2 - Referat fra oppstartsmøte (PDF, 2 MB)