R-319 Detaljregulering med konsekvensutredning for Kvennbergmyran øst, høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg plan og bygning vedtok i møte den 10.06.2024, sak nr. 31/24 å sende detaljregulering med konsekvensutredning for Kvennbergmyran øst, med de endringer som er tilrådd, ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 08.08.2024.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11 legges detaljregulering med konsekvensutredning for Kvennbergmyran øst ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er legge til rette for flere ulike arealformål innenfor planområdet. Gjeldende reguleringsplan (R-182-02) er utdatert og dekker ikke dagens behov. I tillegg legger planforslaget til rette for etablering av sirkulæranlegg for avfallshåndtering, kollektivanlegg tiltenkt FRAM, samt fyllestasjon for biogass og hydrogen.. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak kombinert bebyggelse og anleggsformål, kombinert forretning/kontor/industri-formål, næringsformål, kollektivanlegg, kjøreveg, fortau og gang-/sykkelvei.

Saksdokumenter
Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse med konsekvensutredning, ROS-analyse, saksframlegg og politisk vedtak er tilgjengelig i dokumentlisten under. For øvrige saksdokumenter vises det til utvalgssaken.

Innspill
Merknader til reguleringsarbeidet rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, PB. 178, 6501 Kristiansund innen 08.08.2024.

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart vises det til saksframlegget.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Saksbehandler via mail ove.brynhildsvoll@kristiansund.kommune.no eller tlf. +47 71573995. 
Avdelingsleder plan via mail ingunn.mobak@kristiansund.kommune.no eller tlf. +47 71573891

Vennligst oppgi saksnummer PLAN-21/00955 ved alle henvendelser.

Lenke til utvalgssak 31/24:
https://opengov.360online.com/Meetings/kristiansund/Meetings/Details/558020?agendaItemId=208764 

Vedlegg
 1. R-319 Plankart_11.06.24 (PDF, 5 MB)
2. R-319 Planbestemmelser_11.06.24 (PDF, 245 kB)
3. R-319 Planbeskrivelse_11.06.24 (PDF, 8 MB)
4. R-319 ROS-analyse_16.04.24 (PDF, 4 MB)
R-319 Detaljregulering med konsekvensutredning for Kvennbergmyran øst, saksframlegg 1. gangs behandling (PDF, 3 MB)
Saksprotokoll Hovedutvalg plan og bygning PS 31_24 (PDF, 95 kB)