R-320 Detaljregulering for ny barneskole på Goma

Hovedutvalget for plan og bygg vedtok den 27.02.2023, sak 9/23, å sende forslag for detaljregulering av ny barneskole på Goma på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny barneskole iht. vedtak gjort av bystyret den 17.12.2020 og 20.05.2021 om ny skolestruktur og lokalisering av ny skole for elever ved Dalabrekka og Gomalandet. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak undervisning med tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt arealer avsatt til friområder.

Til orientering er planmaterialet justert i henhold til hovedutvalgets vedtak. Videre er det gjort justering i bestemmelsen om høyden på den nye barneskolen etter politisk behandling. Maks tillatt møne/gesimshøyde er justert fra 13 meter overkant (OK) gulv 1.etasje til 10 meter OK gulv 1. etasje.

Plankart, reguleringsbestemmelser, illustrasjoner og planbeskrivelsen, kopi av saksfremlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under.

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes på e-post: postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund innen 22.04.2023. Merk sendingen med PLAN-22/00350.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler Ingrid Sandnes Olsen dersom det skulle være spørsmål som gjelder saken. Saksbehandler kan kontaktes på e-post ingrid.sandnes.olsen@kristiansund.kommune.no eller på telefon 71573881.

Saksdokumenter:

Plankart, vertikalnivå 1 (PDF, 467 kB)

Plankart, vertikalnivå 2 (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 220 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

Illustrasjonsvedlegg (PDF, 33 MB)

ROS-analyse (PDF, 778 kB)

Geoteknisk vurdering (PDF, 3 MB)

Naturtypekartlegging (PDF, 5 MB)

Trafikknotat (PDF, 4 MB)

Støyrapport (PDF, 4 MB)

Geotekniske grunnundersøkelser (PDF, 3 MB)

Kjøre- og gangveg utbedring (PDF, 2 MB)

Merknader varsel om oppstart, samlet (PDF, 2 MB)

Merknadsbehandling (PDF, 733 kB)

Overordnet VA-rammeplan (PDF, 362 kB)

Arkeologisk Fagrapport 2023 (PDF, 34 MB)

Barnetråkk (PDF, 3 MB)

Rom- og funksjonsprogram (PDF, 6 MB)

Spørreundersøkelse: hente-bringe (PDF, 327 kB)

Spørreundersøkelse: behov (PDF, 524 kB)

Detaljregulering for Goma skole, referat fra oppstartsmøte (PDF, 483 kB)

Møte med SVV og kommunen, Trafikkløsning Goma, Møtereferat 16.08.2022 (PDF, 3 MB)

R-320 Detaljregulering for ny barneskole på Goma, 1. gangs behandling (PDF, 7 MB)

Vedtak (Hovedutvalg plan og bygning 27.02.2023) (PDF, 55 kB)