R-320 Ny barneskole på Goma, vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte 31.08.23, sak 66/23, detaljregulering for ny barneskole på Goma, R-320.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny barneskole på Gomalandet. Bystyret vedtok i 2016 ny skolestruktur og sammenslåing av Gomlandet barneskole og Dalabrekka skole. Lokalisering av skolen ble vedtatt i bystyret i 2021.

Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, kopi av saksframlegg og saksprotokoll, samt andre sentrale dokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. Utskrift av plandokumentene kan fås ved henvendelse til Servicetorget.

 

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12 er grunneiere og andre varslet om vedtaket ved brev. Planvedtaket ble kunngjort i Tidens Krav 07.09.23.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-22/00350.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 28.09.23.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jfr. Forvaltningsloven § 42.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl. § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være noen spørsmål vedrørende saken. Send e-post til ingrid.sandnes.olsen@kristiansund.kommune.no eller ring på tlf. 71573881.

Saksdokumenter

Saksprotokoll vedtak i bystyret 31.08.23 (PDF, 83 kB)

Saksframlegg til sluttbehandling (PDF, 6 MB)

Plankart (PDF, 4 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 146 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 14 MB)

Merknadsbehandling (PDF, 3 MB)

Støyutredning Gomalandet skole (PDF, 6 MB)

Trafikknotat ny skole Goma (PDF, 5 MB)

Trafikknotat kryss Røsslyngveien/Rv. 70 (PDF, 433 kB)

Illustrasjonsvedlegg (PDF, 33 MB)

ROS-analyse (PDF, 778 kB)

Naturtypekartlegging (PDF, 5 MB)

Geoteknisk vurdering (PDF, 3 MB)

Geotekniske grunnundersøkelser (PDF, 3 MB)

Overordnet VA_rammeplan (PDF, 362 kB)

Arkeologisk Fagrapport 2023 (PDF, 34 MB)

Uttalelser offentlig ettersyn, samlet (PDF, 2 MB)

Uttalelser begrenset høring, samlet (PDF, 663 kB)

Statsforvalteren sin tilbakemelding ved forespørsel om å trekke innsigelse (PDF, 96 kB)

Varsel om utvidelse av planområdet og forespørsel om trekking av innsigelser (PDF, 715 kB)

Forespørsel om trekking av innsigelse, Statens vegvesen (PDF, 95 kB)

Forespørsel om trekking av innsigelse, Statsforvalteren (PDF, 100 kB)

Kjøre- og gangveg utbedring (PDF, 2 MB)

Barnetråkk, Goma (PDF, 3 MB)

Spørreundersøkelse hente-bringe, Goma (PDF, 327 kB)

Spørreundersøkelse behov, Goma (PDF, 524 kB)

Rom- og funksjonsprogram, Goma (PDF, 6 MB)

Referat fra arbeidsmøte med Statens vegvesen 11.05.2023 (PDF, 58 kB)

Informasjon klagerett (PDF, 686 kB)