Sammenslåing av to oppdrettstillatelser

Lerøy Midt AS har søkt om tillatelse til sammenslåing av to oppdrettskonsesjoner som allerede i dag driftes som en oppdrettslokalitet. Den omsøkte sammenslåinga er en ren formalitet som verken medfører endringer i de fysiske installasjonene eller driften av de to lokalitetene. Endringen er kun en organisatorisk endring der de to tidligere gitte tillatelsene slås sammen til én tillatelse, 10212 Bogen. Fylkeskommunen som er konsesjonsgiver har imidlertid vurdert det slik at sammenslåinga krever formell høring. Søknaden er i samsvar med kommunens sjøområdeplan. Rådmannen tilrår at kommunen ikke har merknader til sammenslåinga. Eventuelle merknader til søknaden sendes som brev til Kristiansund kommune v/Plan og byggesak, Pb. 178, 6501 Kristiansund, eller som epost til postmottak@kristiansund.kommune.no innen 03.01.2019.

 

Her er dokumenter i saken