Søknad om konsesjon for etablering av tareoppdrett ved Grip

Kunngjøringen og søknadsdokumentene finner du her:

Laminaria As søker om konsesjon for etablering av oppdrettsanlegg for tareproduksjon sørvest for Grip. Etableringen er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel og det søkes derfor samtidig om dispensasjon fra planen etter plan- og bygningsloven. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har konsesjonsmyndigheten etter oppdrettsloven, mens det er kommunen som er dispensasjonsmyndighet etter plan- og bygningsloven. Evt. merknader skal uansett sendes til Kristiansund kommune v/Plan- og byggesak, pb 178, 6501 Kristiansund, eller via epost til postmottak@kristiansund.kommune.no innen 4. mai 2018.