Utbyggingsavtale for Ådalsgrenda boligfelt – offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet vedtok i møte den 13.12.2018 i sak 18/54 at forslag til utbyggingsavtale
mellom Kristiansund kommune og Rastarkalv Eiendom AS vedrørende
Ådalsgrenda boligfelt skal legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager i henhold til plan- og
bygingslovens §17-4.

Avtalen regulerer ansvar vedrørende prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av
teknisk infrastruktur i forbindelse med utbygging Ådalsgrenda boligfelt.

Forslag til utbyggingsavtale er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside
(www.kristiansund.no). Utbyggingsavtalen kan også fås ved henvendelse til kommunalteknikk
på Hagelin.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes til Kristiansund kommune, kommunalteknikk,
Postboks 178, 6501 Kristiansund. Epost: postmottak@kristiansund.kommune.no.
Frist: 21.02.2019.