Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å legge til rette for, og bidra til, avvikling av møter i folkevalgte styrer, råd og utvalg i Kristiansund kommune.

Politisk sekretariat har følgende ansvarsområder og funksjoner:

  • Støtteapparat for ordføreren, varaordføreren, råd- og utvalgslederne og øvrige folkevalgte.
  • Ansvarlig for planlegging, tilrettelegging og oppfølging av det politiske systemet – møter, reglement, godtgjørelser, opplæring.
  • Opprettholde og videreutvikle saksflyt mellom administrasjon og de politiske råd og utvalg. Legge til rette for papirløs saksflyt.
  • Gi råd og rettledning i saker som har sammenheng med prosedyrer og saksgang i de politiske råd og utvalg.
  • Gi råd, rettledning og informasjon til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum om vedtak og saker.
  • Sekretær- og saksbehandlingsfunksjon for ordfører.
  • Spisskompetanse på fagsystem for møtegjennomføring.
  • Legge til rette for gjennomføring av borgerlige vielser. 

I tillegg er politisk sekretariat ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i Kristiansund kommune.

 

Sekretariatsfunksjonen

Politisk sekretariat er sekretariat for samtlige politiske råd og utvalg i kommunen, og for brukerutvalg som eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Politisk sekretariat er beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse, Politirådet i Kristiansund og videre for Administrasjons- og likestillingsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget i Kristiansund kommune

 

Kontaktinformasjon:

politisk.sekretariat@kristiansund.kommune.no

 

Politisk sekretariat består av:

Kristin Heggelund (e-post)
Bysekretær

71 57 39 05 / 99 43 70 51
 

 

Artikkelliste