Flyktning- og innvandrertjenesten

Flyktning- og innvandrertjenesten har koordineringsansvar for flyktninger som bosettes i Kristiansund

  • Bosetting skjer med bakgrunn i vedtak fattet i bystyret etter anmodning fra IMDi (Inkludering og mangfoldsdirektoratet)
  • Bosetting skjer jevnt gjennom hele året.
  • Flyktning- og innvandrertjenesten har et særskilt ansvar for gjennomføring av heltids- og helårlig introduksjonsprogram.
  • Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og gjøre de økonomisk selvstendig.
  • Det helhetlige ansvaret innbefatter ansvar også boligframskaffelse, boveiledning,  arbeid/aktivisering, og ulike tiltak for de bosatte.
  • Flyktning- og innvandrertjenesten har et særskilt fokus på levekårene for barn, unge og deres familier.
  • Tjenesten følger også opp bosatte enslige mindreårige

Adresse

Besøksadresse:
Langveien 19
6509

Postadresse 
Postboks 178
6501 Kristiansund.