Hjemmetjenesten

Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse.

Hjemmesykepleie:

 • Bistand til stell
 • Rehabilitering
 • Kosthold
 • Veiledning og opplæring
 • Sårbehandling
 • Medisinhåndtering
 • Koordinator


Hjemmehjelp:

 • Praktisk bistand til stell
 • Rengjøring
 • Matlaging


Brukerstyrt personlig assistanse (BPA):

 • Søk om BPA


Personlig assistanse (PA):

 • Søk om PA


Trygghetsalarm:

 • Søk om trygghetsalarm for tilkalling av hjelp


Hjelpemidler:

 • Søk om lån av hjelpemidler


Matombringing:

 • Søk om utlevering av middag fra kommunens felleskjøkkenet


Kreftkoordinator:

 • Koordinerer frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter


Demenskoordinator:

 • Koordinerer frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose

 

Hjemmetjenesten om lag 200 ansatte, fordelt på følgende avdelinger:

 • Bedriftsveien 10: Her finner du hovedadministrasjonen med enhetsleder, administrasjonsleder, fagleder, personalleder, merkantile
 • Kaptein Bødtkersgate 10: Her finner du Rode 1, med hovedansvar for Innlandet, Rode 2 med hovedansvar for Sentrum, og Rode 3 med hovedansvar for Øvre bydel/Karihola.
 • Bedriftsveien 10: Her finner du Rode 4, med hovedansvar for Goma, og Rode 5, Nordlandet, Dale, Byskogen
 • Kårhaugen 14 på Frei: Her finner du Rode 7, med hovedansvar for Frei
 • Kaptein Bødtkersgate 10: Her finner du vårt bofellesskap i 3. etg med ansvar for heldøgns pleie og omsorgstjenester
 • Roligheten 1: her finner du vårt bofellesskap for personer med demens
   

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon +47 71 57 40 00

Sentralbordet er åpent 0900-1500 på hverdager.