Seksjon forvaltning, helse og omsorg

Ansvarlig for saksbehandling, tildeling og koordinering av pleie - og omsorgstjenester, boliger og individuell plan i kommunen. 

Informasjon om hvordan du søker om helse- og omsorgstjenester: 

Tildeling og koordinering er kommunens adresse for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse og omsorgstjenester. 
For pasienter som skal skrives ut fra spesialisthelsetjenesten, og som har behov for kommunale tjenester i etterkant av sykehusoppholdet, koordineres tilbudet som gis fra tildeling og koordinering.

Søknader på ulike tjenester leveres på Servicetorget

Ønskes det samtale med en av saksbehandlerne kontakt kommunens servicetorg for avtale.

 

Slik søker du

Tildeling og koordinering tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Elektronisk søknad helse- og omsorgstjenester  

Manuell søknad om helse- og omsorgstjenester til utskrift (pdf)

 

Behandling av søknad

Behandlingstid 4 uker. Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse enten du får innvilget tjenester eller ikke. Dersom din søknad blir helt eller delvis innvilget, vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tildeling og koordinering for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Møre og Romsdal eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med  Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Klage på helse- og omsorgstjenester

 

Utskrivningsklare pasienter

For pasienter som er utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten og i behov av kommunale tjenester, samarbeider sykehuset med Tildeling og koordinering dersom du samtykker til det. Det betyr at sykehuset gir kommunen aktuell informasjon om din helsetilstand, og at det samarbeides om overføring til et kommunalt tilbud. Det kan være tilbud i hjemmet eller i form av opphold i institusjon.

Relaterte linker

 

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven