Forventinger til barnehage og skole

Frister

Frist for levering av årsrapport er 1.april.

Ordinær opplæring

PPT ønsker å minne på to viktige paragrafer i Opplæringsloven, som påpeker momenter knyttet til tidlig innsats på 1.-4.trinn og tilrettelegging innen det ordinære opplæringstilbudet:

Opplæringsloven § 1-4: Tidlig innsats på 1. – 4- trinn:

«På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egen intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd. Om hensyn til elevens sitt beste taler for det, kan den intensive opplæring i en kort periode gis som eneundervisning.»

Opplæringslovens § 5-4: Nærmere om saksbehandlingen i forbindelse med vedtak om spesialundervisning:

«Eleven eller foreldrene til eleven kan kreve at skolen gjør de undersøkelser som er nødvendige for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning, og eventuelt hvilken opplæring eleven trenger. Undervisningspersonalet skal vurdere om en elev trenger spesialundervisning, og melde fra til rektor når slike behov er til stede. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering.»

Mer om dette kan man lese om i Udir sin veileder: 

1. Tilpasset opplæring (udir.no)

Førhenvisningsfase

Hva må skolen gjøre i forkant av henvisning til PPT?

  1. Skolen har plikt til å vurdere og eventuelt gjøre endringer eller prøve ut forskjellige tiltak innenfor den ordinære opplæringen.
  2. Skolen prøver ut nye tiltak. Læreren kartlegger, vurderer, justerer og prøver ut tiltakene. Tiltakene ligger innenfor skolens egen organisering, og dermed innenfor ordinær opplæring. Skolens plikt til å prøve ut tiltak før henvisning til PP-tjenesten gjelder ikke hvis det, etter skolens vurdering, er åpenbart at tiltakene ikke vil føre til at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
  3. Når læreren mener at eleven, til tross for tilpasningene i den ordinære opplæringen, ikke vil kunne få et tilfredsstillende utbytte, plikter læreren å melde fra til rektor om dette.
  4. Denne fasen avsluttes med at rektor avgjør om eleven skal henvises til PP-tjenesten eller ikke.

Dersom skolen vurderer det slik at eleven vil få tilfredsstillende utbytte ved at man foretar enkelte tilpasninger innenfor den ordinære opplæringen, plikter skolen å sørge for at tiltakene blir satt i verk snarest.

Dersom skolen konkluderer med å sende saken til PP-tjenesten for å vurdere elevens behov for spesialundervisning (sakkyndig vurdering) skal det legges med en beskrivelse der skolens vurdering fremgår. Skolen skal begrunne hvorfor de mener at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte innenfor det ordinære opplæringstilbudet.

  1. Hvis eleven eller foreldrene krever at skolen gjør undersøkelser eller ber om en sakkyndig vurdering, må skolen sende saken til PP-tjenesten uavhengig av om skolen selv mener eleven får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet eller ikke.

Mer om dette kan man lese i Udir sin veileder: 

4. Ordinær opplæring - bekymringsfasen - fase 1 (udir.no)

Systemarbeid

PPT jobber tett på systemsaker eller prosessarbeid som har fokus på bl.a. avdekking, håndtering, forebygging, veiledning og oppfølgning, kompetanseheving m.m.

I saker hvor bestilling ikke er knyttet til enkeltelev, og det ikke vil være behov for spesialundervisning, anbefales en drøft med skolens PP-rådgiver for å heller rette et utviklingsarbeid mot et godt system for ansatte og barn i skole og barnehage, mot en trygg og forebyggende kultur.

Vi har egne henvisningsskjema for systemarbeid i skole og barnehage.

Henvisningsfase

Dersom det er bekymring for barnets utbytte av ordinært tilbud i barnehage eller skole, kan dette drøftes med PPT med samtykke fra foreldre.

Henvisning til PPT skal skje i samarbeid mellom foreldre og barnehage/skole.

Henvisning skal være signert av styrer/rektor og foreldre.

Henvisning skal være drøftet med PP-rådgiver i ressursmøte i forkant. 

Henvisning skal inneholde utfylt pedagogisk rapport fra skole.

Henvisning skal også inneholde informasjon/uttalelse fra foresatte.

Oppfølgingsfase

Etter at en sakkyndig vurdering er utført og barnehage- eller skoleeier (eventuelt delegert myndighet) har fattet enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, kan PPT bistå videre med veiledning, oppfølging og deltakelse i ressursteam og møter ved behov.

Her er det viktig at barnehagene og skolene involverer PPT der det er nødvendig for å sikre et sammenhengende bilde over barnets eller elvens behov og tiltak som blir satt i verk.

PPT og skolenes mål er å sikre at barnet/eleven får en tryggere hverdag og opplæring, derfor er det viktig at tiltakene evalueres og justeres dersom man merker at de ikke bidrar til fremgang.