Brukermedvirkning nye barneskoler

Fra april 2022 vil det foregå brukermedvirkning for  innholdet i skolebyggene og skolenes uteområde. Her vil det foregå en prosess med å lande et rom- og funksjonsprogram (RFP) for hver av nyskolene.

Involvering av ulike grupper

Norconsult AS er innleide som skolerådgivere, og det er de som gjennomfører  prosessene sammen med kommunen.

I brukermedvirkningen skal rektorer, inspektører, faglærere, elevråd, drift, SFO, tillitsvalgte, verneombud o.l. på skolene involveres. Også ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil bli invitert til dialog. I tillegg er det mulig for andre aktører å komme med innspill i digitale innspillskjema i Microsoft Forms vedrørende arealer i bygget hvor man kan tenke sambruk, utearealene på skolen o.l. Dette gjelder for eksempel kommunale tjenester, lag og organisasjoner, foreldre/foresatte, nærmiljø i form av naboer o.l. Lenker til innspillskjema finner du lenger nede på siden.

Milepeler med brukermedvirkning våren 2022: