Eierskapsmelding

Kommunens eierskapsmelding omhandler eierstyring, selskapsledelse og kontroll med kommunens eierinteresser. Eierskapsmeldingen skal sikre grunnlaget for nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar.

Eierskapsmeldingen er todelt.

Del 1 - Eierpolitikk:
Omhandler kommunens overordnede prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler.
Eierpolitikken rulleres hvert 4. år etter valg.

Del 2 - Eierskapsberetning:
Gir en samlet oversikt over kommunens eierinteresser.
Eierskapsberetningen rulleres hvert år.

Eierpolitikk for Kristiansund kommune 2020-2024, vedtatt 15.12.2020 (PDF, 2 MB)

Eierskapsberetning for 2021, vedtatt 15.12.2022 (PDF, 2 MB)

Tidligere eierskapsmeldinger