Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Planen skal være strategisk og langsiktig og inneholde mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

Alt planarbeid i kommunen bygger på kommuneplanen.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som viser hvordan kommuneplanens samfunnsdel og andre planer skal følges opp med tiltak. Handlingsdelen skal være innenfor kommunes økonomiske rammer. Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Ifølge kommuneloven kan økonomiplanen inngå i handlingsdelen. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen trekker opp visjon og satsingsområder/hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (A4-format) (PDF, 7 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (liggende format) (PDF, 7 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (ren tekst versjon) (PDF, 255 kB)


Kommuneplanens arealdel

Arealdelen omfatter hele kommunen og skal utarbeides etter at samfunnsdelen er vedtatt. Den er juridisk bindende, styrer den langsiktige arealutviklingen og skal sikre at arealbruken bidrar til å nå målene i samfunnsdelen.

Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Den er også styrende for mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak. 

Kommuneplanens arealdel 2009-2020, planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Kommuneplanens arealdel 2009-2020, plankart (PDF, 8 MB)

Kommuneplanens arealdel 2009-2020, bestemmelser og retningslinjer (PDF, 379 kB)

Planbestemmelser - utnyttingsgrad og byggeforbudsgrense vedtatt 5.3.2020 (PDF, 416 kB)