Alt om koronavirusutbruddet (covid-19) til innbyggere i Kristiansund

Det er et utbrudd av koronavirus. Kristiansund kommune følger situasjonen tett i samråd med nasjonale styresmakter, og har en omfattende beredskap for at alle som trenger skal få tilgang til informasjon, råd og helsehjelp.

 • Ønsker du å bli testet for covid-19?
  • Du bestiller tidspunkt for testing på nett: https://c19.no. (Fungerer ikke i Internet Explorer - bruk moderne nettlesere)
  • Har du spørsmål eller ikke kan bestille på nett, kan du ringe 71573700. Telefonen er bemannet fra 08.00 til 13.00 alle hverdager, og fra 10.00 til 14.00 lørdag og søndag. OBS: Utvidet åpningstid i forbindelse med smitte på Atlanten VGS til 22.00.
  • Ingen skal møte for prøve uten å ha bestilt tidspunkt på forhånd.
 • Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 • Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
 • Finner du ikke svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum på tlf. 815 55 015
 • Nederst på denne siden finner du informasjon om betaling i barnehage og på SFO
 • Vaksine mot koronaviruset? Her finner du mer informasjon, dette oppdateres jevnlig.
Skal politiske møter gjennomføres?

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19, i dag fastsatt midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.


Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte har helsemyndighetene iverksatt en rekke tiltak med hjemmel i smittevernloven for å redusere smitten fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Blant de tiltakene som iverksettes er å stenge eller begrense møter og ansamlinger der mange mennesker møtes.


Gjeldende rett om bruk av fjernmøter
Kommuneloven har regler om møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer. Møtene holdes som hovedregel ved fysisk oppmøte og de folkevalgte har møteplikt. I tillegg har allmennheten rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer.


Kommuneloven § 11-7 åpner for at møter kan avholdes som fjernmøter. Det er en forutsetning for å avholde fjernmøte at kommunestyret eller fylkestinget selv har besluttet at (andre) folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen skal ha adgang til å avholde fjernmøte. Videre skal alle deltakerne se, høre og kommunisere med hverandre. Det er ikke adgang til å avholde møter som lukkes på grunn av taushetsplikt etter § 11-5 andre ledd som et fjernmøte. Møter som er lukket etter § 11-5 tredje ledd (kan-bestemmelsene) kan imidlertid avholdes som fjernmøter.
Når det gjelder kommunestyrets adgang til selv å avholde fjernmøter, krever ikke loven at kommunestyret har vedtatt slik adgang på forhånd i et alminnelig møte. Kommunestyret selv, i et fjernmøte må kunne bestemme at møtet avholdes i slik form.


Midlertidig forskrift – utvidet adgang til å avholde fjernmøter


Den midlertidige forskriften åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har gitt dem adgang til det etter § 11-7 første ledd. Forskriften gir videre unntak fra regelen om at møtedeltakerne må kunne se hverandre. Det betyr at møter i utgangspunktet kan avholdes som rene telefonmøter uten bruk av kamera. Så lenge kommunen har tekniske løsninger, skal allmennheten ha rett til å følge forhandlingene i slike telefonmøter, men her kan unntaket i forskriftens § 3 komme til anvendelse. Det vil også være adgang til å behandle saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger eller saker om en arbeidstakers tjenstlige forhold i lukkede fjernmøter, noe som i utgangspunktet ikke er tillatt etter § 11-7 tredje ledd. Av pedagogiske hensyn presiserer vi at også lukkede møter etter § 11-5 tredje kan behandles i fjernmøter.


Fjernmøter i folkevalgte organer skal være offentlige, og alle skal som nevnt kunne følge forhandlingene selv om det er fjernmøter. I forskriften gjør departementet unntak for prinsippet om åpne møter, ved at folkevalgte organer kan avholde møter som fjernmøte i de tilfellene kommunen faktisk ikke har det tekniske utstyret på plass for at allmennheten kan følge forhandlingene i møtet. Bakgrunnen for denne bestemmelsen i forskriften er at også kommuner som ikke har de nødvendige tekniske løsninger skal kunne ha fjernmøter for å unngå fysiske møter og dermed redusere mulighetene for smitte.
Den midlertidige forskriften er fastsatt som en hasteforskrift. Kommunal- og moderniseringsministeren har besluttet at det gjøres unntak fra kravet om høring, fordi det ikke er praktisk gjennomførlig jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav a og utredningsinstruksen. Forskriften trer i kraft straks og gjelder fram til 1. august 2020. Forskriften blir kunngjort i Norsk Lovtidend og publisert på Lovdata i dag.


Møteoffentlighet og demokratisk innsyn


Møteoffentligheten og allmennhetens adgang til møter i folkevalgte organer er grunnleggende for lokaldemokratiet. Forskriftshjemmelen til å ha fjernmøte uten innsyn fra allmennheten bør brukes med varsomhet. Kommunene oppfordres til å gjøre lydfiler eller video fra møtene tilgjengelig for allmennheten der det ikke finnes tekniske løsninger til for eksempel strømming.


Kommunelovens regler om hastesaker
Departementet har de siste dagene fått flere henvendelser om kommuneloven § 11-8 (hastesaker). Vi vil derfor gjøre kommunene oppmerksomme på enkelte forhold ved denne bestemmelsen.
Departementet legger til grunn at hasteparagrafen bare kan brukes når kommunestyret selv har delegert myndighet til de organer eller personer som er nevnt i bestemmelsen. Bestemmelsen åpner for at saker kan delegeres til folkevalgte organer og ordføreren, og ordføreren kan også få hastekompetanse til å behandle saker av prinsipiell betydning. Sammen med de vanlige reglene om delegering i f.eks. § 5-6 fjerde ledd og § 5-7 fjerde ledd, gir hastefullmakter etter § 11-8 kommunene et stort handlingsrom til å organisere seg slik at det er mulig å treffe nødvendige vedtak for håndtere utbruddet av Covid-19.

Vi vil også minne om at hasteparagrafen inneholder regler om skriftlig saksbehandling, se bestemmelsens andre og fjerde ledd. Dette er en saksbehandlingsform som kan være et alternativ til hastefjernmøter. Særlig vil skriftlig saksbehandling være egnet hvis det er grunn til å tro at samtlige medlemmer av det folkevalgte organet slutter seg til forslaget, og det ikke vil være særlig behov for en verbal meningsutveksling blant organets medlemmer.


Det kan være tilfeller hvor kommunestyret pr. nå ikke har vedtatt delegering i samsvar med § 11-8 første ledd, og det kan være et presserende behov for å vedta slik delegering. I et slikt tilfelle kan kommunen ved ordfører vurdere om et slikt delegeringsvedtak kan treffes i form av skriftlig saksbehandling, noe som bør kunne gjøres raskt.

Bør jeg reise på ferie?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land

 

Du kan lese mer om dette her.

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Gjelder fortsatt de samme anbefalingene for lek og samvær?

Selv om barnehager, 1.- 4. klasse og SFO er åpnet kontrollert, må vi fortsatt holde fast på smittevernanbefalingene på hjemmebane. Derfor gjelder de samme anbefalingene for barn og unge utenfor barnehage og skole som tidligere.

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
 • Anbefalingen er å holde mer avstand enn vanlig.
 • Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha 1-2 faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om mer avstand enn vanlig gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.

Du kan lese mer om dette hos Helsenorge.

Trenger du hjelp og bistand?

Dersom korona-situasjonen har gjort at du ikke får gjort nødvendige ærend, har blitt ensom eller har fått andre behov som en følge av situasjonen, kan du ta kontakt med Kristiansund kommune. Vi har mange frivillige som ønsker å hjelpe andre kristiansundere.

Du kan ringe 71574000 og snakke med personellet på servicetorget, eller du kan fylle ut skjemaet under.

Dette er hva du må forholde deg til:

 • Ingen frivillige skal gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/hjemmekarantene.
 • Frivillige har taushetsplikt
 • Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd, spørsmål skal rettes til fastlege/legevakt.
 • Alle personer i risikogrupper har et selvstendig ansvar for å vurdere hvorvidt de bør bistå i aktiviteten.

Klikk her for å fylle ut skjema om frivillig bistand.

Informasjon som gjelder virksomheter hvor det serveres mat

 

Hvem kan holde åpent?

 

Serveringsstedene må sørge for at grunnleggende krav til smittevern og alle preventive tiltak følges.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder forbudet og andre regler fastsatt i forskrift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

 

I henhold til §15 Krav til virksomheter hvor det serveres mat gjelder følgende:

 

 • Serveringssteder skal:
 • Legge til rette for at gjestene skal kunne holde minst én meters avstand til hverandre
 • Sørge for at gjester og personell kan holde to meters avstand
 • Sørge for at hånddesinfeksjon (minimum 70% etanolbasert) og håndvask med såpe er lett tilgjengelig
 • Take-away er tillatt

 

I henhold til smittevernloven § 4-1 må følgende punkter følges:

 • Håndsprit-dispensere (med minimum 70% alkohol) må settes opp ved inngangen, ved kassaområdet og på toalett slik at gjester har enkel tilgang til hånddesinfeksjon.
 • For å unngå kø anbefales det å sette opp avstandsmerking med minimum en meters avstand på gulvet foran kassen
 • Bord må stå med to meters avstand slik at hver sittegruppe har to meters avstand til hverandre
 • Maks fem personer per sittegruppe
 • Der det ikke er mulig å fjerne bord for å opprettholde 2 meter avstand skal plakater legges på bordene som ikke skal være i bruk.
 • Plakater må settes opp rundt omkring i lokalet for å informere gjestene og minne om smitteverntiltakene.

Plakater finnes på her. 

 • Alle gjester bør benytte seg av kontaktløs betaling dersom det lar seg gjøre. Dette betyr å unngå kontanter og å trykke pinkode. Sett opp plakat ved kassaområdet angående dette.
 • Ved håndtering av avfall skal dobbel pose benyttes.
 • Vasking av lokalet bør utføres minimum hver dag, kontaktpunkter som hyppig berøres bør rengjøres ofte.
 • Det anbefales ikke bruk av munnbind og hansker.

Anbefalt vaskerutine fra FHI for å hindre smitte:

 • Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres bør rengjøres ofte, dette kan gjøres med såpe og vann
 • Etanolbasert desinfeksjon (70% alkohol) kan brukes på ellers rene flater (slik som tastaturer, telefoner og lignende).
 • Forsterket renhold på kjøkken, matserveringsområder og toaletter
 • God rengjøring anbefales med vanlige rengjøringsmidler eller husholdningsklorin.

 

 

 

Finnes det en veileder for serverings- og skjenkesteder?

Nei, vi har valgt å ikke lage en egen veileder, da reglene endrer seg hele tiden. Vi har imidlertid et vedtak som gjelder fram til 31.12.20:

VEDTAK etter smittevernloven § 4.1 av 22. oktober 2020:

Kommuneoverlege, Askill Sandvik, har gjort følgende vedtak etter smittevernloven § 4.1: Alle skjenke- og serveringssteder skal føre oversikt over besøkende. Det er tilstrekkelig med en kontaktperson og ett telefonnummer per bord. Gjelder ikke for takeaway.

Vi er inne i en avgjørende fase av pandemien. Viruset smitter sannsynligvis raskere enn tidligere.

For å ivareta tilfredsstillende smittesporing er loggføring av gjester helt nødvendig.

Nåværende vedtak forlenges og gjelder til og med 31. desember 2020.

 

Se her for mer info:

Koronavirus - temaside Folkehelseinstituttet

 

Dette er risikogruppene

Følgende grupper er av kommuneoverlegen regnet for å være i risikogruppa for alvorlig sykdom ved koronasmitte. 

 • Eldre personer over 65 år

Personer med underliggende kronisk sykdom som:

 • Hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom) 
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Kreft 
 • Høyt blodtrykk (hypertensjon).

Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for et alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen.

Har du mistanke om smitte?

Symptom på sykdommen er luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker). Kontakt lege på telefon dersom du har slike symptom og har vært i minst en av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Tror du at du kan være smittet, ring fastlegen. Får du ikke tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. For å ikke smitte andre er det er viktig at du ringer først, og ikke bare møter opp.

Du skal bare ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Det er vintersesong, og de fleste med luftveisplager betyr ikke at man er smittet av koronavirus. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. Dersom liv og helse er i fare, ring 113.

Er du frisk og har spørsmål om korona, skal du sjekke FHIs nettsider eller ringe Helsedirektoratets infotelefon på 815 55 015.

Koronamottak i Kristiansund

Kristiansund kommune har opprettet et koronamottak i tilknytning til Responssenteret. Vi følger vilkårene for testing som er satt av Folkehelseinstituttet.

Du skal ikke møte opp på koronamottaket direkte. Avtale må gjøres med fastlege, legevakt eller direkte hos smittevernteamet (se c19.no eller ring 71573700)

Hvordan forebygge smitte?

Personlig hygiene

 • Papirlommetørkle framfor munn og nese skjermer andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etterpå. Vask så hendene
 • Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle for hånden
 • Vask hendene ofte og grundig, særlig når du har vært ute blant folk
 • Hånddesinfeksjon med middel som inneholder alkohol er et godt alternativ når du ikke får vasket hendene, for eksempel på reise
 • Helsedirektøren anbefaler alle aktører i helse- og omsorgstjenesten å finne alternative løsninger til håndhilsing, og at det er klokt at vi alle i ulike sammenhenger viser større varsomhet ved håndhilsing

Se FHI om forebygging av smitte

Mathygiene

Matservering og behandling av mat på sted med allmenn tilgang skal forholde seg til Mattilsynets gjeldende regler og avgrense tilgang på felles serveringbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør.

Hvor dette ikke er mulig, skal serveringbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør blir ofte skiftet eller blir rengjort grundig ofte.

Kollektivreiser

Alle som nytter kollektivtransport, skal være særlig oppmerksomme på å følge de personlige hygienerestriksjoner, og ta særlig hensyn til sine medreisende

Karantene

For nærkontakter og personer i innreisekarantene gjelder:

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor.
 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig.
 • Ved positiv test skal du over i "hjemmeisolering".

Under karantenen må du oppholde deg på et egnet sted: 

 • Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. For at et annet oppholdssted skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med.
 • Dette betyr at overnattingssteder der du må omgås andre gjester, ikke er egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis du må dele fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.
 • Karantene i andres hjem er ok dersom du og din husstand er eneste gjester.

 

Folkehelseinstituttet oppdaterer informasjon om testing for koronavirus.

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

 • vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten
 • sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap)
 • øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Arbeidsgivere har ansvar for å ta vare på egne ansatte på arbeidsreise som blir satt i karantene i Kristiansund.

Besøk til sårbare grupper
 • Besøk til personer på sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og bofellesskap med sårbare grupper skal avgrenses til det nødvendige.
 • Besøkende skal følge institusjonens besøks- og hygieneregler
 • Besøk skal avtales med avdelingen
Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring?

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Da ønsker vi i Kristiansund kommune at du registrerer deg her.

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Registrer deg her

Vil du være frivillig?

Dette er en kanal for innbyggere i Kristiansund som ønsker å hjelpe andre innbyggere i forbindelse med koronaviruset.

Vi tar imot informasjon gjennom skjema, og vil kontakte deg så snart vi får etablert mannskap i kommunen som kan koble deg på behov for hjelp.

Registrer deg her

Det er mange som ønsker å være frivillig og vi har for øyeblikket ikke nok oppgaver til alle, men dette vil forandre seg.

Lær mer om koronavirus

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset.  Helsedirektoratet har laget en film som er sendt ut til alle skolene i landet. Vi oppfordrer også voksne til å se filmen. Sammen med barna kan vi lære om viruset, og hvordan vi skal hindre at koronasmitten sprer seg.

 

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.).

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette.

Kristiansund har gjennomført dette.

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Siste nytt fra Kristiansund kommune finner du her.

Helsepersonell og reiser

Utreiseforbud for helsepersonell er opphevet

 

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

Karantene

Alle som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst. Det gjelder også helsepersonell.

 • En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.
 • Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.
 • Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr. 

Unntak fra karanteneplikt

Det er unntak for:

 • Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, når de reiser til og fra arbeid.
 • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no) og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid.
 • Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland.
  • Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom personen overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge.
  • Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom personen i Sverige eller Finland har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn sine husstandsmedlemmer.
 • Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn.
 • Personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2 i løpet av de siste seks månedene.

 

 

Skoler og barnehager

 

Disse kan du kontakte om du trenger noen å snakke med i Kristiansund 

 

Skolen/lærerne kan kontaktes hvis en er bekymret eller det er noe du lurer på noe. Ta direkte kontakt med den skolen eller barnehagen som ditt barn har tilknytning til. 

Psykisk Helsetjeneste for barn og unge: 

https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/psykisk-helse/psykisk-helse-for-barn-og-familier/

Forebyggende helsetjeneste for barn og unge (helsekontroller, vaksinasjoner etc.): telefon: 71574900. Telefonen er åpen fra kl. 08.15-15.00. Stengt mellom kl 1130-1215.

Helsestasjon for ungdom, Kristiansund kommune (HFU): Tilbudet er gratis, og gjelder for ungdom mellom 12-24 år. Trefftid på telefon: onsdager fra 10:00-16.00 på tlf 47620922.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT): Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT):  Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn, ungdom og voksnes opplæringssituasjon og behov for spesialundervisning. I den Korona-krisen vi er i nå, vil vi fortsatt være en viktig samarbeidspartner med barnehage, skole , barn ungdom og foreldre. PP-tjenesten har taushetsplikt. PPT for Ytre Nordmøre betjener kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure, og kan kontaktes på sentralbordnummer 71 57 52 00, eller på epost pptytre@kristiansund.kommune.no . Vi har åpent for telefonkonsultasjon (09:00 -15:00) om du har behov for å snakke med forhold som angår opplæring og skole.

 

Rask Psykisk Helsetjeneste (RPH): Har tilbud fra 16 år og oppover. Dersom det er behov for konkrete tips/strategier for eksempel for å redusere tankekjør/bekymringer, reguleringsteknikker for stress eller dårlig søvn, så er det noe RPH kan gi gode råd om. RPH kan ikke ta inn til mer omfattende samtaletilbud slik det er nå, men noen kan komme langt med gode strategier og en telefonsamtale. En kommer i kontakt med RPH via e-post raskpsykiskhelsehjelp@kristiansund.kommune.no eller via tlf. til Servicekontoret. Svarer innen 48 t, som oftest samme dag/dagen etter. Mer info her:  RPH

Kommunepsykologene kan nås på mail (ikke send sensitive opplysninger, kun navn og nummer og vi tar kontakt): kommunepsykologen@kristiansund.kommune.no

Friskliv og mestring finner du informasjon om her: 

Friskliv og Mestring 

Friskliv Instagram

 

Familievernkontoret i Kristiansund   Fra torsdag 26.mars kl. 09.00 er kontoret åpent og tilgjengelig for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon. Du kan ringe familievernkontoret for råd og veiledning. Det gis nå fritak i gitte situasjoner fra oppmøteplikten i mekling, slik at alle som trenger det skal få meklingsattest. Mer informasjon finner du her: Bufdir 

Nordmøre krisesenter: 71 57 48 70. Et døgnåpent tilbud primært til innbyggere i Kristiansund, Aure, Averøy, Smøla og Tingvoll som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i samarbeidskommunene, og er et gratis lavterskeltilbud.

Barneverntjenesten Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommune.                                          Telefon: 71 57 43 96 (kl. 09.00-15.00).   Epost: barneverntjenesten@kristiansund.kommune.no      (Ikke send personopplysninger eller sensitiv informasjon på epost)

«Barnevernvakta for Nordmøre og Romsdal» tlf. 97 60 16 16 alle hverdager 15.30 – 08.00, og gjennom hele helger.

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv mot vold og overgrep.  Telefonen er åpen alle hverdager klokken 09:00 til 14:00, nummer: 46892390. Du finner også mer informasjon på kommunens hjemmeside. Men husk hvis det dreier seg om et alvorlig eller akutt overgrep må du kontakte politiet TryggEst

 

 

Andre viktige instanser som innbyggerne kan kontakte

 

Alarmtelefonen: 116 111. Denne telefonen er for barn og unge som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge kan ta kontakt. Det er gratis å ringe.

Kors på halsen: 800 33 321. Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom, eller sende en melding via nettsidene. Korspåhalsen

Info film for barn og unge:  Dette er en YouTube video for barn og unge, hvor Hermine (13 år) stiller spørsmål til Helsedirektoratet om hva Corona viruset faktisk er for noe. Youtubefilm

Ung.no har laget en side beregnet på ungdom om: Hvorfor det er viktig at DU følger korona-rådene? Den inneholder også en del svar på praktiske spørsmål som ungdom sitter med. Ung.no

Norsk Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress (NKTVS) har laget noen sider rettet mot ulike grupper. Her finner dere råd om hvordan dere best kan håndtere situasjonen. De har særskilte råd rettet mot sårbare voksne og barn, samt en egen samling råd rettet mot den belastning det er å være i Karantene. Her fins også råd til de som er i arbeid og som opplever situasjonen som stressende. NKTVS

Redd Barna: Nå er skoler, barnehager og fritidstilbud stengt i noen uker fremover. De fleste barn er hjemme og har det trygt. Men noen barn og unge kan synes at denne tiden er vanskelig, fordi de er redde, bekymret eller ikke har det bra hjemme. På denne siden finner du informasjon om hvor du som er barn, ungdom eller voksen kan snakke med noen og få hjelp om du trenger det. Redd Barna

Barnevernet.no.  Er en nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Nettsiden har blant annet informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet. Barnevernet

Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 810 03 940. Dette er en telefontjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. Tjenesten er åpen alle hverdager.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000. Hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende. Hjelpetelefonen er åpen døgnet rundt, alle dager i året.

Kirkens SOS: 22 40 00 40. Dette er en døgnåpen krisetjeneste, som også er åpen på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chatt på nettsidene. Kirkens SOS 

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123. Denne hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud, og du kan få noen å snakke med når livet er vanskelig.

Snakk om psyken er en chattetjeneste for barn og unge fra 9-19 år, hvor du kan snakke med en trygg voksen om hvordan du har det, om du synes at noe er utfordrende og vanskelig, eller trenger noen å prate med. Du kan chatte gratis og være anonym. Åpningstidene for chatten er mandag – torsdag fra kl. 09:00 – 21:00, fredag fra kl. 09:00 – 15:00 og søndag fra kl. 15:00 – 21:00.  SnakkomPsyken

BARsnakk er en chattetjeneste for barn, ungdom og voksne som har foreldre som har rusproblemer, eller som kjenner noen som har det. Det er helt gratis, og man kan være helt anonym. Barsnakk

Rustelefonen: 08588. Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt.

Barn med sjeldne diagnoser. Frambu har også lagt ut mye informasjon, f.eks. hvordan det er å være søsken som pårørende under koronakrisen. Frambu

Psykososial beredskap.  Dette er en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi. Målgruppen for nettressursen er personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter. Psykososial beredskap