Strategisk kompetanseplan

1 Innledning

“Å være kompetent er å være i stand til å møte dagens og morgendagens oppgaver og krav.” (Linda Lai 2012)

Strategisk kompetanseplan eies av Rådmannen, og den er forankret i kommunens arbeidsgiverstrategiske dokument. Enhetene har blitt involvert i arbeidet ved at de har kommet med innspill til kommunalsjefene om kompetansebehov (både rekruttering og kompetanseutvikling), indirekte ved at de tillitsvalgte (som representerer medarbeiderne) har deltatt i utarbeidelsen av planen, og gjennom informasjon på enhetsleder- og nettverksmøtene.

God forankring av Strategisk kompetanseplan er en kontinuerlig prosess som innebærer å jobbe planmessig med kompetanse og sikre arbeidet legitimitet og nødvendige ressurser. Strategisk kompetanseplan skal være retningsgivende for kommunens strategiske kompetansestyring. Strategisk kompetansestyring innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak, slik at organisasjonen og den enkelte medarbeider sikres nødvendig kompetanse for å nå definerte mål. Dvs sette organisasjonen i stand til å møte framtidige rekrutterings - og kompetanseutfordringer på best mulig måte. Kristiansund kommune tilbyr tjenester innenfor et vidt spekter der det er krav om kompetanse av ulik type og på ulikt nivå. Kommunen står overfor en rekke utfordringer som tilgang på kvalifisert arbeidskraft, ny teknologi og økonomiske rammer. For å være i stand til å løse de nåværende og kommende utfordringene er det avgjørende at de tilsatte har nødvendig kompetanse.

I HTA § 3.3 og HA § 6 presiseres det at arbeidsgiver har ansvaret for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens kompetansebehov. Deretter skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.  I sammenheng med den årlige medarbeidersamtalen skal behovet for eventuell kompetanseheving knyttes opp mot Strategisk kompetanseplan eller enhetens kompetanseplan. Kompetanseplanene skal avdekke behovet for opplæring gjennom kvalifikasjonskrav, bemanningsbehov og kompetansebehov til tjenesteområdene.

Strategisk kompetanseplan er oppbygd i 4 deler i tillegg til innledningen.   I del 2 beskrives hensikten med planen, hvordan enheten kan jobbe med kompetanse, og rullering av planen. Ulike læringsarenaer beskrives i del 3. I del 4.1 presenteres kommunens felles strategiske kompetansemål. Deretter setter planen spesielt fokus på noen av kommunens største områder: barnehage, skole og helse, omsorg og sosial. I siste del av planen er det en oversikt over økonomiske virkemidler til kompetanseheving.