Strategisk kompetanseplan

4 Kompetanse

4.1 Kompetansebehov og satsinger

hand-robot - Klikk for stort bilde

Følgende planer har betydning for Strategisk kompetanseplan: kommuneplanen, arbeidsgiverstrategien og lønnspolitiske plan. 

Kapittel 4.1 Kompetansebehov og satsinger
Strategiske mål  Resultatmål  Måles ved  Ambisjon 2020 
Kommunen leverer et forsvarlig tjenestenivå med bakgrunn i lov og forskrift. Parallelt omstiller kommunen seg for fremtidige endringer. Alle enheter skal jobbe med kontinuerlig forbedring gjennom tjenesteutvikling Brukerundersøkelser Fornøyde brukere 80 %
Kommunen har ledere med kompetanse innen økonomi, personal og fag (ledertrekanten) Beherske sentrale områder innen økonomi, personal og fag som har betydning for utøvelse av lederrollen. Alle ledere har gjennomført lederopplæring i samsvar med lederavtalen. Bestått e-læringskurs innen økonomi, personal og fag. Dokumentasjon på kompetanseheving. 100 %
Kommunen tilrettelegger for mottak og innfasing av nyansatte. Alle ansatte har gjennomført e-læringskurset for nyansatte. Alle nyansatte blir fulgt opp i prøveperiode. Bestått e-læringskurs «Nyansatt i Kristiansund kommune». Gjennomført oppstartssamtale med nærmeste leder, tildelt veileder og personlig opplæringsplan. 100 % 
Alle medarbeidere anvender relevante digitale systemer Kontinuerlig opplæring i sentrale digitale system.    Oppfølgingssamtale med nærmeste leder.  100 % 
Kristiansund kommune bruker KS-læring som verktøy for å dekke kommunens kompetansebehov. Kommunen driver effektiv kompetanseheving ved digital læring, blanda læring og sertifisering. Bestått e-læringskurs ift avtale med nærmeste leder. 100 %
Ut fra enhetenes brukergrupper og arbeidsområder er det høy andel ansatte som har den etter- og videreutdanningen det til enhver tid er behov for. Gjelder både fagarbeidere og høyskoleutdannede. Defineres av den enkelte enhet ift fagarbeidere og høyskolegrupper. Antall ansatte ved den enkelte enhet som har riktig kompetanse (jf resultatmål). Defineres av den enkelte enhet.
Andel ansatte med formell utdanning (grunnutdanning) er høy ved den enkelte enhet Andel ansatte uten formell utdanning er redusert ved den enkelte enhet. Andel ansatte ved den enkelte enhet uten formell kompetanse (fagbrev og høyskoleutdanning). Defineres av den enkelte enhet.

4.2 Status barnehage

barnehage - Klikk for stort bilde

Kristiansund kommune er per januar 2019 eier og driver av 7 kommunale barnehager. I 2019 vil kommunen avvikle to eldre barnehager, som erstattes av en ny og større barnehage. Nye Nordlandet barnehage vil stå ferdig 1. mars 2019. Kommunen vil da ha 6 kommunale barnehager. Barnehagene skal gi et pedagogisk tilbud til barn fra 0-6 år etter barnehageloven. Det stilles i barnehageloven krav til pedagogisk personale, både i forhold til formell utdanning og antall voksne per barn. Det er i tillegg 11 private barnehager i Kristiansund pr januar 2019. Kristiansund kommune er barnehagemyndighet for samtlige barnehager, både de kommunale og de private. Kompetansekravene for arbeid i barnehagene er sammensatte og gjengis ikke i detalj.

Se figurene nedenfor for detaljer. Ved å holde musepekeren over tabellene og figurene kommer det frem mer informasjon.

Figur 1: Kompetanseprofilen innen barnehageområdet.

Figur 2: Antall årsverk for de ulike kompetanseprofilene.

Figur 3: Gjennomsnittlig stillingsprosent og kjønnsfordeling.

Figur 4: Naturlig avgang (dvs 67 år eller eldre) i perioden fra 2019 - 2022.

Alle tall i figur 1-4 oppdateres hver dag.

4.3 Status skole

skole, linjal - Klikk for stort bilde

Kristiansund kommune driver i dag 9 barneskoler, 3 ungdomsskoler og voksenopplæring. Alle som skal tilsettes i undervisningsstilling må ha godkjent pedagogisk utdanning. Til opplæring av voksne kan det også tilsettes personer uten formell pedagogisk kompetanse (Jfr. forskrift til Opplæringsloven, kapittel 14 – krav til kompetanse ved tilsetting og undervisning). Ny forskrift trådte i kraft 3.april 2014 med følgende presiseringer:

Barnetrinnet

Den som skal undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk eller matematikk, må ha 30 studiepoeng som er relevant for faget. Tilbakevirkende kraft, men 7 år på å fylle kravene.

Ungdomstrinnet

Den som skal undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet, må ha 60 studiepoeng som er relevant for faget. Den som skal undervise i øvrige fag på ungdomstrinnet, bortsett fra valgfag, utdanningsvalg og arbeidslivsfag, må ha 30 studiepoeng som er relevant for faget. Kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget gjelder ikke for å undervise i morsmål, og de lærerne som var ferdig utdannet før 1. januar 2014.

Se figurene nedenfor for detaljer. Ved å holde musepekeren over tabellene og figurene kommer det frem mer informasjon.

Figur 1: Kompetanseprofil skole.

Figur 2: Antall årsverk i skolen.  

Figur 3: Gjennomsnittlig stillingsprosent og kjønnsfordeling i skolen.

Figur 4: Naturlig avgang (dvs 67 år eller eldre) i perioden 2019 - 2022.

Alle tall i figur 1 - 4 oppdateres hver dag.

4.4 Status helse, omsorg og sosial

helse og sosial - Klikk for stort bilde

Helse, omsorg og sosial omfatter sykehjem, hjemmetjenesten, frisklivs og rehabiliteringstjenester, bo- og habilitering, psykisk helsearbeid, flyktning og integrasjonsarbeid, og sosialt arbeid organisert under NAV. I tillegg kommer administrativt arbeid knyttet til tildelingstjenester og stab- og støtte oppgaver. Kommunen har et betydelig behov for å rekruttere, kompetanseutvikle og beholde fagpersonell innen området.

Behovet for kompetanseheving fremover vil påvirkes av Helseforetakets endrede lokalisering, samhandlingsreformen og medisinsk teknologi. Konsekvensen av at stadig flere oppgaver blir overført til kommunene har ført til, og vil også framover føre til stort press på kommunale tjenester.

Kompetansekravene for arbeid innen området er sammensatt og gjengis ikke i detalj. Det framheves imidlertid at en framover vil ha behov for å kompetanseutvikle og/ eller rekruttere personell på bakgrunn av den rivende utviklingen som skjer innen det digitale og tekniske området.

Se figurene nedenfor for detaljer. Ved å holde musepekeren over tabellene og figurene kommer det frem mer informasjon.

Figur 1: Kompetanseprofil helse, omsorg og sosial.

Figur 2: Antall årsverk helse, omsorg og sosial. 

Figur 3: Gjennomsnittlig stillingsprosent og kjønnsfordeling helse, omsorg og sosial.

Figur 4: Naturlig avgang (dvs 67 år eller eldre) i perioden 2019 - 2022.

Alle tall i figur 1 - 4 oppdateres hver dag.