Strategisk kompetanseplan

4 Kompetansebehov og satsninger

4.1 Felles Kristiansund kommune

hand-robot - Klikk for stort bilde

Følgende planer har betydning for Strategisk kompetanseplan: kommuneplanen, arbeidsgiverstrategi og lønnspolitiske plan. 

Strategiske mål  Resultatmål  Måles ved  Ambisjon 2020 
Kommunen leverer et forsvarlig tjenestenivå med bakgrunn i lov og forskrift. Parallelt omstiller kommunen seg for fremtidige endringer.  Alle enheter skal jobbe med kontinuerlig forbedring gjennom tjenesteutvikling Brukerundersøkelser Fornøyde brukere 60 %
Kommunen tilrettelegger for kompetanseutvikling av ledere  Alle ledere har gjennomført kommunens opplæringsprogram for ledere.   Bestått e-læringskurs for ledere. 100 % 
Kommunen har ledere med kompetanse innen økonomi, personal og fag (ledertrekanten) Beherske sentrale områder innen økonomi, personal og fag som har betydning for utøvelse av lederrollen. Alle ledere har gjennomført lederopplæring i samsvar med lederavtalen. Bestått e-læringskurs innen økonomi, personal og fag. Dokumentasjon på kompetanseheving. 100 %
Kristiansund kommune tilrettelegger for mottak av nyansatte. Alle ansatte har gjennomført e-læringskurset for nyansatte. Alle nyansatte blir fulgt opp i prøveperiode. Bestått e-læringskurs «Nyansatt i Kristiansund kommune». Gjennomført oppstartssamtale med nærmeste leder, tildelt veileder og personlig opplæringsplan. 100 % 
Alle medarbeidere anvender relevante digitale systemer Kontinuerlig opplæring i sentrale digitale system.    Oppfølgingssamtale med nærmeste leder.  100 % 
Kristiansund kommune bruker KS-læring som verktøy for å dekke kommunens kompetansebehov. Kommunen driver effektiv kompetanseheving ved digital læring, blanda læring og sertifisering. Bestått e-læringskurs ift avtale med nærmeste leder. 100 %

 

4.2 Barnehagene i Kristiansund kommune

barnehage - Klikk for stort bilde

Kristiansund kommune er per mars 2018 eier og driver av 9 kommunale barnehager. Ila 2018 vil kommunen avvikle en del eldre barnehager. Nye Karihola barnehage er planlagt ferdigstilt innen august 2018, og nye Nordlandet barnehage er planlagt ferdig utbygd innen første kvartal 2019. Kommunen vil da ha 6 kommunale barnehager. Barnehagene skal gi et pedagogisk tilbud til barn fra 0-6 år etter barnehageloven[1]. Det stilles i barnehageloven krav til pedagogisk personale, både i forhold til formell utdanning og antall voksne per barn. Kompetansekravene for arbeid i barnehagene er sammensatte og gjengis ikke i detalj.

[1] Det er i tillegg 11 private barnehager i Kristiansund pr mars 2018. Kristiansund kommune er barnehagemyndighet for samtlige barnehager, både de kommunale og de private.

4.3 Skolene i Kristiansund kommune

skole, linjal - Klikk for stort bilde

Kristiansund kommune driver i dag 9 barneskoler, 3 ungdomsskoler og voksenopplæring. Alle som skal tilsettes i undervisningsstilling må ha godkjent pedagogisk utdanning. Til opplæring av voksne kan det også tilsettes personer uten formell pedagogisk kompetanse (Jfr. forskrift til Opplæringsloven, kapittel 14 – krav til kompetanse ved tilsetting og undervisning). Ny forskrift trådte i kraft 3.april 2014 med følgende presiseringer:

Barnetrinnet

Den som skal undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk eller matematikk, må ha 30 studiepoeng som er relevant for faget. Tilbakevirkende kraft, men 7 år på å fylle kravene.

Ungdomstrinnet

Den som skal undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet, må ha 60 studiepoeng som er relevant for faget. Den som skal undervise i øvrige fag på ungdomstrinnet, bortsett fra valgfag, utdanningsvalg og arbeidslivsfag, må ha 30 studiepoeng som er relevant for faget. Kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget gjelder ikke for å undervise i morsmål, og de lærerne som var ferdig utdannet før 1. januar 2014.

4.4 Helse, omsorg og sosial

helse og sosial - Klikk for stort bilde

Helse, omsorg og sosial omfatter sykehjem, hjemmetjenesten, bo- og habilitering, psykisk helsearbeid, flyktning og integrasjonsarbeid, og sosialt arbeid organisert under NAV. I tillegg kommer administrativt arbeid knyttet til tildelingstjenester og stab- og støtte oppgaver. Kommunen har et betydelig behov for å rekruttere, kompetanseutvikle og beholde fagpersonell innen området.

Behovet for kompetanseheving fremover vil påvirkes av Helseforetakets endrede lokalisering, samhandlingsreformen og medisinsk teknologi. Konsekvensen av at stadig flere oppgaver blir overført til kommunene har ført til, og vil også framover føre til stort press på kommunale tjenester.

Kompetansekravene for arbeid innen området er sammensatt og gjengis ikke i detalj. Det framheves imidlertid at en framover vil ha behov for å kompetanseutvikle og/ eller rekruttere personell på bakgrunn av den rivende utviklingen som skjer innen det digitale og tekniske området.